โครงสร้างหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

Bachelor of Business Administration Program in International Business Management

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)

ชื่อย่อ (ไทย) บธ.บ. (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Bachelor of Business Administration (International Business Management)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) B.B.A. (International Business Management)

โครงสร้างหลักสูตร

แผนการศึกษาแบบปกติ และแผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ แยกออกเป็น 3 หมวดวิชา ดังนี้

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

เพื่อให้นักศึกษาได้มีพื้นฐานความรู้กว้างขวางในวิชาการด้านอื่นๆ นอกเหนือไปจากวิชาชีพโดยตรงและเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีพในสังคม

หมวดวิชาเฉพาะ

เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจพื้นฐานเบื้องต้นในหลักทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติในสาขาวิชาที่เลือกศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 3 หมวดวิชา คือ

  1.  วิชาแกน
  2.  วิชาเอก-บังคับ
  3.  วิชาเอก-เลือก

หมวดวิชาเลือกเสรี

เพื่อให้นักศึกษาได้เลือกเรียนบางวิชาที่สนใจและเห็นว่าเป็นประโยชน์จากภาควิชา หรือสาขาวิชาจากคณะอื่นๆ ได้

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ            9 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาบังคับ                      15 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาเลือก                          6 หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ              99 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาแกน                       54 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-บังคับ 30 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-เลือก  15 หน่วยกิต

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี          6 หน่วยกิต