รายวิชา

รายวิชาในหลักสูตร
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต) หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (9 หน่วยกิต)

อก. 011*

EN 011

ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ

English in Action

3

อก. 012*

EN 012

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

English for Daily Life

3

อก. 013*

EN 013

ภาษาอังกฤษเพื่อการถ่ายทอดความคิด

English for Expressing Ideas

3

กลุ่มวิชาบังคับ (15 หน่วยกิต) หน่วยกิต

ศท. 111

GE 111

คุณค่าแห่งบัณฑิต

Value of Graduates

3

ศท. 112

GE 112

เทคโนโลยีสารสนเทศกับโลกอนาคต

Information Technology and the Future World

3

ศท. 113

GE 113

ภาษาไทยเพื่อการสร้างสรรค์

Thai Language for Creativity

3

ศท. 114*

GE 114

พลเมืองไทย พลเมืองโลก

Thai Citizens, Global Citizens

3

ศท. 115

GE 115

สุนทรียภาพแห่งชีวิต

The Art of Life

3

กลุ่มวิชาเลือก (6 หน่วยกิต) หน่วยกิต

ศท. 116*

GE 116

ทักษะความเป็นผู้นำ

Leadership Skills

3

ศท. 117

GE117

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

Mathematics for Daily Life

3

ศท. 118

GE 118

ชีวิตและสุขภาพ

Life and Health

3

ศท. 119

GE 119

ภูมิปัญญาไทยและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

Thai Wisdom and Creative Economy

3

หมายเหตุ * วิชาที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ
รายวิชาในหลักสูตร
ข.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (99 หน่วยกิต) หน่วยกิต
กลุ่มวิชาแกน (54 หน่วยกิต)

กลุ่มวิชาบัญชี

บช. 200

AC 200

การบัญชีธุรกิจ

Business Accounting

3

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์

ศศ. 201*

EC 201

เศรษฐศาสตร์จุลภาค

Microeconomics

3

ศศ. 202*

EC 202

เศรษฐศาสตร์มหภาค

Macroeconomics

3

กลุ่มวิชากฎหมาย

กม. 102

LA 102

กฎหมายธุรกิจ

Business Law

3

กม. 301

LA 301

การภาษีอากร

Taxation

3

กลุ่มวิชาเชิงปริมาณ

คณ. 102

MA 102

คณิตศาสตร์ธุรกิจ

Business Mathematics

3

บธ. 207

BA 207

การวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ

Statistical Analysis for Business Decisions

3

กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ

จก. 112

MG 112

การจัดการ

Management

3

กง. 212*

FI 212

การเงินธุรกิจ

Business Finance

3

กง. 222

FI 222

การบัญชีบริหาร

Managerial Accounting

3

ตล. 212*

MK 212

การตลาด

Marketing

3

บม. 212

HR 212*

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

Human Resource Management

3

จก. 212

MG 212

การจัดการงานผลิตและการดำเนินงาน

Production and Operations Management

3

จก. 222*

MG 222

การเป็นผู้ประกอบการและการพัฒนาธุรกิจ

Entrepreneurship and Business Development

3

จก. 424*

MG 424

การบริหารเชิงกลยุทธ์

Strategic Management

3 **

กลุ่มวิชาภาษา

อก. 014*

EN 014

ภาษาอังกฤษสำหรับการเรียนรู้โลก

English for Exploring the World

3

อก. 331*

EN 331

ภาษาอังกฤษธุรกิจเชิงปฏิบัติ

Practical Business English

3

อก. 332*

EN 332

ภาษาอังกฤษธุรกิจมืออาชีพ

Professional Business English

3

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-บังคับ (30 หน่วยกิต)

ธป. 321*

IB 321

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

International Business Management

3 **

ธป. 322

IB 322

การจัดการทางการเงินระหว่างประเทศ

International Financial Management

3 **

ธป. 323*

IB 323

กลยุทธ์การตลาดระหว่างประเทศ

International Marketing Strategies

3 **

ธป. 324*

IB 324

การจัดการองค์การต่างวัฒนธรรม

Cross Cultural Organization Management

3 **

ธป. 421*

IB 421

เศรษฐศาสตร์และนโยบายการค้าระหว่างประเทศ

International Economics and Trade Policies

3 **

ธป. 422

IB 422

การวิจัยธุรกิจระหว่างประเทศ

International Business Research

3 **

ธป. 423*

IB 423

สัมมนาทางการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

Seminar in International Business Management

3 **

ธป. 426*

IB 426

การจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ

International Supply Chain and Logistics Management

3 **

ธป. 430*

IB 430

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ

International Human Resource Management

3 **

ธป. 439*

IB 439

เทคโนโลยีสำหรับการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

Technology for International Business Management

3 **

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-เลือก (15 หน่วยกิต)

นักศึกษาเลือกเรียนวิชาเอก-เลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

ธป. 325

IB 325

ประสบการณ์ธุรกิจต่างประเทศ

Global Business Experience

3

ธป. 370

IB 370

จีนในโลกยุคใหม่

China in New Era

3

ธป. 371

IB 371

การนำเข้าและส่งออกจีน

China Import and Export

3

ธป. 424

IB 424

พฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดต่างประเทศ

Consumer Behavior in Global Market

3

ธป. 425

IB 425

การจัดการผลิตภัณฑ์และราคาระหว่างประเทศ

International Product and Price Management

3

ธป. 427

IB 427

การจัดการการส่งเสริมการตลาดระหว่างประเทศ

International Promotion Management

3

ธป. 428

IB 428

กลยุทธ์ช่องทางการจัดจำหน่ายระหว่างประเทศ

International Distribution Strategies

3

ธป. 429

IB 429

การบัญชีและภาษีระหว่างประเทศ

International Accounting and Taxation

3

ธป. 431

IB 431

กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจระหว่างประเทศ

Legal Issues in International Business

3

ธป. 432

IB 432

ธุรกิจระหว่างประเทศในกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิค

International Business in Asia-Pacific Countries

3

ธป. 433

IB 433

ธุรกิจระหว่างประเทศในกลุ่มประเทศยุโรป

International Business in European Countries

3

ธป. 434

IB 434

ธุรกิจระหว่างประเทศในกลุ่มประเทศลาตินอเมริกา

International Business in Latin American Countries

3

ธป. 435

IB 435

การจัดการกลยุทธ์ระหว่างประเทศ

International Strategic Management

3

ธป. 436

IB 436

การจัดการกลุ่มหลักทรัพย์และการลงทุนระหว่างประเทศ

International Investment and Portfolio Management

3

ธป. 437

IB 437

ประเด็นสำคัญในปัจจุบันทางการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

Current Issues in International Business Management

3

ธป. 438

IB 438

การศึกษาเฉพาะบุคคล

Independent Study

3

ธป. 440

IB 440

การฝึกงานทางด้านธุรกิจระหว่างประเทศ

International Business Internship

3

ธป. 442

IB 442

การเป็นผู้ประกอบการระดับโลก

Global Entrepreneurship

3

ธป. 443

IB 443

การติดต่อสื่อสารและการเจรจาข้ามวัฒนธรรม

Cross Cultural Communication and Negotiations

3

ธป. 444

IB 444

ธุรกิจระหว่างประเทศในกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง

International Business in Middle Eastern Countries

3

ธป. 445

IB 445

ธุรกิจระหว่างประเทศในกลุ่มประเทศแอฟริกา

International Business in African Countries

3

ธป. 470

IB 470

ธรรมเนียมปฏิบัติทางสังคมและการค้าในจีน

Social and Business Etiquette in China

3

ธป.471

IB 471

กฎระเบียบการค้าและการลงทุนในจีน

Trade and Investment Regulations in China

3

ธป. 472

IB 472

สัมมนาธุรกิจจีน

Seminar in Chinese Business Issues

3

กง. 325

FI 325

การเงินเพื่อการนำเข้าและส่งออก

Import – Export Financing

3

ตล. 430

MK 430

การจัดการส่งออกและนำเข้า

Export-Import Management

3

บธ. 325

BA 325

การฝึกงานด้านผู้ประกอบการ

Entrepreneurial Internship

3

สศ. 301

CO 301

เตรียมสหกิจศึกษา

Pre-Cooperative Education

3

จก. 430

MG 430

สหกิจศึกษา

Cooperative Education

9

บม. 417

HR 417

ทักษะสำหรับนักธุรกิจมืออาชีพ

Business Professional Skills

3 **

หมายเหตุ * วิชาที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ

** รายวิชาคิดเป็น 3 หน่วยกิต โดยแบ่งเป็นการบรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยมีการฝึกปฏิบัติหรือการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนและการศึกษาด้วยตนเองของนักศึกษา 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ทั้งนี้ ไม่มีการนับหน่วยกิตสำหรับการฝึกปฏิบัติและการศึกษาด้วยตนเอง

ค.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (6 หน่วยกิต) หน่วยกิต
นักศึกษาจะต้องเลือกเรียนรายวิชาอื่นที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือเลือกเรียนในรายวิชาทางด้านภาษาต่างประเทศที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพและคณะอนุมัติให้เป็นวิชาเลือกเสรี