อัตราค่าเล่าเรียน

คณะ/สาขา ค่าเล่าเรียน
เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.)
ค่าเล่าเรียน
หลังหักทุนสนับสนุน
ตลอดหลักสูตร
 คณะบริหารธุรกิจ
 สาขาวิชาการตลาด 24,580 16,580 292,480
 สาขาวิชาการเงิน 24,580 16,580 289,980
 สาขาวิชาการจัดการ 24,580 16,580 289,980
 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 24,580 16,580 289,980
 สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 26,580 26,580 306,480
 สาขาการตลาดดิจิทัล 24,580 16,580 292,480
 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (มุ่งเน้นธุรกิจจีน) 24,580 16,580 302,580
 สาขาวิชาการวางแผนการเงินและการลงทุน(เหมาจ่าย) 26,000 18,000 404,000

 

หมายเหตุ
1. ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับรายวิชาที่นักศึกษาเลือกลงทะเบียน และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
2.ทั้งนี้ยังไม่รวมค่าเรียนเสริมพื้นฐาน สําหรับหลักสูตรนานาชาติสําหรับนักศึกษาท่ีต้องเรียนปรับพื้นฐานเพิ่มเติม

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายรับสมัคร โทร : 023503500 กด 1