แผนการศึกษา (Degree Plan)

คณะบริหารธุรกิจ ภาคปกติ ภาควิชาการเงิน  ปีการศึกษา 2561

ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1

Course Number Course Title รุ่น 1
ปกติ สหกิจ
EN001 English for Everyday Communication 3 3
GE001 Thinking Skills for Learning 3 3
GE002 Citizenship and Social Dynamics 3 3
MK212 Marketing 3 3
LA102 Business Law 3 3
MA102 Business Mathematics 3 3
  รวม 18 18

ภาคการศึกษาที่ 2

Course Number Course Title รุ่น 1
ปกติ สหกิจ
EN002 English for Social Communication 3 3
GE003 Cultivating Entrepreneurial Mindset 3 3
GE004 Technology and Innovation in the Future World 3 3
AC200 Business Accounting 3 3
BA207 Statistical Analysis for Business Decisions 3 3
MG112 Management 3 3
EN001 English for Everyday Communication
GE001 Thinking Skills for Learning
GE002 Citizenship and Social Dynamics
MA102 Business Mathematics
MK212 Marketing
  รวม 18 18

ภาคการศึกษาฤดูร้อน

Course Number Course Title รุ่น 1
ปกติ สหกิจ
EN002 English for Social Communication
AC200 Business Accounting
  รวม

ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1

Course Number Course Title รุ่น 1
ปกติ สหกิจ
EC201 Microeconomics 3 3
EN003 English for Global Communication 3 3
FI212 Business Finance 3 3
GE003 Cultivating Entrepreneurial Mindset
GE006 Asia and the Global Community 3 3
HR212 Human Resource Management 3 3
MG212 Production and Operations Management 3 3
  รวม 18 18

ภาคการศึกษาที่ 2

Course Number Course Title รุ่น 1
ปกติ สหกิจ
EC202 Macroeconomics 3 3
EN014 English for Exploring the World 3 3
FI222 Managerial Accounting 3 3
GE004 Technology and Innovation in the Future World
GE006 Asia and the Global Community
GE005 Creative Leadership Skills 3 3
GE008 Health and Wellness for Life 3 3
LA102 Business Law
MG222 Entrepreneurship and Business Development 3 3
  รวม 18 18

ภาคการศึกษาฤดูร้อน

Course Number Course Title รุ่น 1
ปกติ สหกิจ
MG222 Entrepreneurship and Business Development

BA207 Statistical Analysis for Business Decisions    
  รวม

ชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1

Course Number Course Title รุ่น 1
ปกติ สหกิจ
EN331 Practical Business English 3 3
FI311 Financial Management 3 3
FI312 Financial Market and Institutions 3 3
FI316 Personal Financial Planning 3
GE005 Creative Leadership Skills
CO301 Pre-Cooperative Education 3
FIXX1 Major Electives 3
XXX01 Free Electives 3
XXX02 Free Electives 3
  รวม 15 18

ภาคการศึกษาที่ 2

Course Number Course Title รุ่น 1
ปกติ สหกิจ
LA301 Taxation 3 3
EN332 Professional Business English 3 3
FI321 Principles of Investment 3 3
FI322 International Financial Management 3 3
FI323 Financial Statement and Reporting Analysis 3 3
FIXX2 Major Electives 3
XXX02 Free Electives
  รวม 18 15

ภาคการศึกษาฤดูร้อน

Course Number Course Title รุ่น 1
ปกติ สหกิจ
FI316 Personal Financial Planning 3
FI427 Quantitative Analysis in Finance 3
  รวม 6

ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1

Course Number Course Title รุ่น 1
ปกติ สหกิจ
MG424 Strategic Management and Business Policy

3

3

FI411 Risk Management

3

3

FI413 Strategic Finance Management

3

3

HR417 Business Professional Skills

3

3

GE008 Health and Wellness for Life

3

FIXX3 Major Electives

3

FI421 Seminar in Finance

3

  รวม

15

18

ภาคการศึกษาที่ 2

Course Number Course Title รุ่น 1
ปกติ สหกิจ
FI421 Seminar in Finance 3
FI427 Quantitative Analysis in Finance 3
FIXX4 Major Electives 3
XXX01 Free Electives 3
XXX02 Free Electives 3
MG430 Cooperative Education 9
  รวม 15 9