โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (Bachelor of Business Administration Program in Finance)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน)
ชื่อย่อ  (ไทย) บธ.บ. (การเงิน)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Bachelor of Business Administration (Finance)
ชื่อย่อ  (อังกฤษ) B.B.A. (Finance)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต

แผนการศึกษา 4 ปี แบบปกติ

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

  30 หน่วยกิต

   กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 9 หน่วยกิต
   กลุ่มวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต
   กลุ่มวิชาเลือก 6 หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ

  99 หน่วยกิต

   กลุ่มวิชาแกน 54 หน่วยกิต
   กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-บังคับ 30 หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-เลือก 15 หน่วยกิต

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

   6 หน่วยกิต

 

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต

แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

  30 หน่วยกิต

  กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 9 หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาเลือก 6 หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ

  99 หน่วยกิต

   กลุ่มวิชาแกน 54 หน่วยกิต
   กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-บังคับ 30 หน่วยกิต
   กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-เลือก 15 หน่วยกิต

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

   6 หน่วยกิต