รายวิชา

รายวิชาในหลักสูตร
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต) หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (9 หน่วยกิต)
อก. 001
EN 001
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Communication
3
อก. 002
EN 002
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคม
English for Social Communication
3
อก. 003
EN 003
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับสากล
English for Global Communication
3
กลุ่มวิชาบังคับ (15 หน่วยกิต)
ศท. 001
GE 001
ทักษะการคิดเพื่อการเรียนรู้
Thinking Skills for Learning
3
ศท. 002
GE 002
พลเมืองกับสังคมพลวัต
Citizenship and Social Dynamics
3
ศท. 003
GE 003
การสร้างจิตวิญญาณการเป็นผู้ประกอบการ
Cultivating Entrepreneurial Mindset
3
ศท. 004
GE 004
เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับโลกอนาคต
Technology and Innovation in the Future World
3
ศท. 005
GE 005
ทักษะการเป็นผู้นำเชิงสร้างสรรค์
Creative Leadership Skills
3
กลุ่มวิชาเลือก (6 หน่วยกิต)
ศท. 006
GE 006
เอเชียกับสังคมโลก
Asia and the Global Community
3
ศท. 007
GE 007
สุนทรียภาพกับชีวิต
Art of Life
3
ศท. 008
GE 008
สุขภาพเพื่อชีวิต
Health and Wellness for Life
3
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 99 หน่วยกิต หน่วยกิต
กลุ่มวิชาแกน (54 หน่วยกิต)
กลุ่มวิชาบัญชี
บช. 200
AC 200
การบัญชีธุรกิจ
Business Accounting
3
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์
ศศ. 201
EC 201
เศรษฐศาสตร์จุลภาค
Microeconomics
3
ศศ. 202
EC 202
เศรษฐศาสตร์มหภาค
Macroeconomics
3
กลุ่มวิชากฎหมาย
กม. 102
LA 102
กฎหมายธุรกิจ
Business Law
3
กม. 301
LA 301
การภาษีอากร
Taxation
3
กลุ่มวิชาเชิงปริมาณ
คณ. 102
MA 102
คณิตศาสตร์ธุรกิจ
Business Mathematics
3
บธ. 207
BA 207
การวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
Statistical Analysis for Business Decisions
3
กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ
จก. 112
MG 112
การจัดการ
Management
3
กง. 212
FI 212
การเงินธุรกิจ
Business Finance
3
กง. 222
FI 222
การบัญชีบริหาร
Managerial Accounting
3
ตล. 212
MK 212
การตลาด
Marketing
3
บม. 212
HR 212
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Management
3
จก. 212
MG 212
การจัดการงานผลิตและการดำเนินงาน
Production and Operations Management
3
จก. 222
MG 222
การเป็นผู้ประกอบการและการพัฒนาธุรกิจ
Entrepreneurship and Business Development
3
จก. 424
MG 424
การบริหารเชิงกลยุทธ์
Strategic Management
3
กลุ่มวิชาภาษา
อก. 014
EN 014
ภาษาอังกฤษสำหรับการเรียนรู้โลก
English for Exploring the World
3
อก. 331
EN 331
ภาษาอังกฤษธุรกิจเชิงปฏิบัติ
Practical Business English
3
อก. 332
EN 332
ภาษาอังกฤษธุรกิจมืออาชีพ
Professional Business English
3
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-บังคับ (30 หน่วยกิต)
กง. 311
FI 311
การจัดการทางการเงิน
Financial Management
3 *
กง. 312
FI 312
ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน
Financial Market and Institutions
3
กง. 316
FI 316
การวางแผนการเงินส่วนบุคคล
Personal Financial Planning
3 *
กง. 321
FI 321
หลักการลงทุน
Principles of Investment
3
กง. 322
FI 322
การจัดการการเงินระหว่างประเทศ
International Financial Management
3
กง. 323
FI 323
การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน
Financial Statement and Reporting Analysis
3 *
กง. 411
FI 411
การจัดการความเสี่ยง
Risk Management
3 *
กง. 413
FI 413
การจัดการการเงินเชิงกลยุทธ์
Strategic Financial Management
3 *
กง. 421
FI 421
สัมมนาทางการเงิน
Seminar in Finance
3 *
กง. 427
FI 427
การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการเงิน
Quantitative Analysis in Finance
3 *
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-เลือก (15 หน่วยกิต)
นักศึกษาเลือกเรียนวิชาเฉพาะด้าน-เลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
กง. 313
FI 313
การจัดการสินเชื่อและหนี้สิน
Credit and Debt Management
3 *
กง. 314
FI 314
การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน
Financial Planning and Control
3 *
กง. 315
FI 315
นโยบายการเงินและการคลัง
Monetary and Fiscal Policy
3
กง. 324
FI 324
การจัดการระบบสารสนเทศทางการเงิน
Financial Information Systems Management
3 *
กง. 325
FI 325
การเงินเพื่อการนำเข้าและส่งออก
Import-Export Financing
3
กง. 326
FI 326
ตราสารหนี้และตลาดตราสารหนี้
Fixed-Income Securities and Market
3
กง. 328
FI  328
การเงินและการธนาคาร
Money and Banking
3
กง. 329
FI 329
การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์
Real Estate Appraisal
3 *
กง. 412
FI 412
การศึกษาความเป็นไปได้และการประเมินโครงการ
Feasibility Study and Project Evaluation
3 *
กง. 414
FI 414
การประกันภัย
Insurance
3
กง. 415
FI 415
สถานการณ์ปัจจุบันทางการเงิน
Current Issues in Finance
3
กง. 416
FI 416
การเงินและการลงทุนอสังหาริมทรัพย์
Real Estate Finance and Investment
3
กง. 422
FI 422
การเงินสำหรับผู้ประกอบการและธุรกิจขนาดย่อม
Entrepreneurial and Small Business Finance
3 *
กง. 423
FI 423
ตราสารอนุพันธ์และตลาดอนุพันธ์
Derivative Securities and Market
3
กง. 424
FI 424
การวิเคราะห์หลักทรัพย์และการจัดการกลุ่มหลักทรัพย์
Securities Analysis and Portfolio Management
3 *
กง. 425
FI 425
การศึกษาเฉพาะบุคคล
Independent Study
3
กง. 426
FI 426
การวิจัยทางการเงิน
Research in Finance
3
กง. 428
FI 428
การฝึกงานทางการเงิน
Financial Internship
3
บธ. 325
BA 325
การฝึกงานด้านผู้ประกอบการ
Entrepreneurial Internship
3
บม. 417
HR 417
ทักษะสำหรับนักธุรกิจมืออาชีพ
Business Professional Skill
3 *
สศ. 301
CO 301
เตรียมสหกิจศึกษา
Pre-Cooperative Education
3
จก. 430
MG 430
สหกิจศึกษา
Cooperative Education
9
*หมายเหตุ รายวิชาคิดเป็น 3 หน่วยกิต โดยเป็นการบรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และมีการฝึกปฏิบัติหรือการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน และการศึกษาด้วยตนเองของนักศึกษา 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ทั้งนี้ ไม่มีการนับหน่วยกิตสำหรับการฝึกปฏิบัติ การทำกิจกรรมและการศึกษาด้วยตนเอง
ค.หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต หน่วยกิต
นักศึกษาจะต้องเลือกเรียนรายวิชาอื่นที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต