โอกาสในการประกอบอาชีพ

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้ว สามารถประกอบอาชีพด้านการเงินและการลงทุนในองค์กรภาครัฐและเอกชนได้หลากหลายตำแหน่งงาน อาทิ
– พนักงานฝ่ายการเงิน
– พนักงานบริหารสินเชื่อ
– เจ้าหน้าที่บริหารเงิน
– นักวิเคราะห์หลักทรัพย์
– เจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าสินเชื่อ
– เจ้าหน้าที่ด้านการบริหารความเสี่ยง
– เจ้าหน้าที่พัฒนาตลาดพันธบัตร
– เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
– เจ้าหน้าที่ประเมินราคาสินทรัพย์
– เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงบประมาณแผ่นดิน