ศิษย์เก่า

คุณประกิจ วีระธรากุล

ตำแหน่งปัจจุบัน :  Assistant Vice President บริษัท- Finansia Syrus Securities

คณะบริหาร สาขาการเงิน จบการศึกษาปี 2557

แนวคิดในการทำงาน

การทำงานนั้น จะต้องนำความรู้ที่ได้จากมหาวิทยาลัยมาปรับใช้ในการทำงานจริง เราต้องพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เรียนรู้แนวคิด ประสบการณ์จากคนที่เก่งกว่าเรา คนที่ประสบความสำเร็จแล้ว เพื่อพัฒนาตัวเราเองอย่างสม่ำเสมอ นอกจากความรู้ความสามารถด้านการทำงานแล้ว เราจะต้องมีวินัย มีความซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ด้วย เพื่อเราจะได้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพและมีคุณค่าของตัวเราเอง

คุณสลินรัตน์  พณิชย์อำนวย

ตำแหน่งปัจจุบัน :  Finance Assistant

องค์กร : United Nations Office for Project Services (UNOPS) นักศึกษาทุน BU Creative คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน  ปีการศึกษาที่จบ 2557 ประธานฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์ สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปี 2555

แนวคิดในการทำงาน

ทำในสิ่งที่รัก ตามความฝัน อย่าหยุดพัฒนาตนเอง อยู่กับปัจจุบัน พร้อมทั้งใช้ความรู้ ความสามารถที่มีช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ จะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมในทุกๆ ด้านของชีวิต

คุณอนุชา ศิวิลัยกุล

ตำแหน่งปัจจุบัน :คณะกรรมหอการค้า

คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน  รุ่น 44 ปีการศึกษา 2552

ธุรกิจ สวนอาหารเอกโอชา จ.เชียงราย

คณะกรรมหอการค้า จ.เชียงราย, เลขาธิการกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ (ภายใต้หอการค้า) จ.เชียงราย (YEC : Young Entrepreneur Chamber of Commerce)คณะกรรมการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ, ประธานนักศึกษาภาควิชาการเงิน

ความคิดหรือไอเดียทางธุรกิจมีอยู่มากมาย ใครก็สามารถคิดได้ แต่คนที่จะสร้างความแตกต่างได้คือคนที่กล้าลงมือ

คุณเชาวน์กร โชติบัณฑ์
ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้จัดการกองทุนอาวุโส
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชา การเงิน จบปี 2549

แนวคิดในการทำงาน 
“จงค้นหาศักยภาพในตัวเองให้เจอ จงค้นหาคุณค่าในตนเองให้เจอ จงมีความฝันและพยายามทำให้เต็มที่ แต่อย่าลืมที่จะดูแล สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิต 3 อย่างให้ดี ซึ่งก็คือ สุขภาพใจ สุขภาพกายและครอบครัวของเรา”

คุณธันยพร ศิริวัฒนโชค

ตำแหน่งปัจจุบัน : พนักงานวิเคราะห์และวางแผน ฝ่ายตลาดก๊าซหุงต้ม (LPG)

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชา การเงิน จบปี 2555

แนวคิดในการทำงาน : การทำงานประจำก็เหมือนกับการทำธุรกิจ การที่เราหวังว่าเราจะเติบโตได้ในองค์กรใหญ่ เราต้องสร้างความแตกต่าง เราต้องมีสิ่งที่คนอื่นไม่มี คนอื่นขยัน 10 เราต้องขยัน 20 สิ่งสำคัญคือการนำ Innovation ยุคใหม่เข้ามาช่วยทุ่นเวลาการทำงาน ช่วยประหยัดทั้ง cost และ time ทำให้งานออกมามีประสิทธิภาพสูงสุดภายในเวลาอันรวดเร็ว ทำให้เราเรียนรู้และพัฒนาตนเองและองค์กรอย่างยั่งยืน เรียนรู้แนวคิดใหม่ๆจากเพื่อนร่วมงานและผู้มีประสบการณ์ที่หลากหลาย การทำงานเป็นทีมจะสร้างผลงานที่ดีที่สุดเพื่อองค์กรและตัวเรา เรียนรู้จากความผิดพลาดและเปิดใจรับกับความเห็นที่แตกต่าง นั่นจะทำให้เราเห็นมิติด้านอื่นที่จะช่วยสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับตัวเรา

ร้อยเอกสิขเรศ ม่วงศิริ

ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้ช่วยนายทหารการเงิน โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์

คณะบริหารธุรกิจ สาขา การเงินจบปี 2553

แนวคิดในการทำงาน

งานยาก คือ งานที่เราขาดความรู้หรือความชำนาญ ดังนั้น เมื่อรู้สึกว่างานที่ทำยากก็ควรศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในงานนั้นๆ และหมั่นฝึกฝนให้เกิดความชำนาญ

คุณฟีลิป เพ็ญบัณฑิตกุล

ตำแหน่งปัจจุบัน :  Senior Assistant Vice President

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชา การเงิน จบปี 2546

แนวคิดในการทำงาน

เราต้องทุ่มพลังไปกับเรื่องที่เราถนัดจริงๆ ให้เราเป็น ผู้เชี่ยวชาญ ในเรื่องนั้น แล้วงานที่ออกมาจะชั้นหนึ่งอย่ากลัวการเปลี่ยนแปลง ผลของมันมักจะดีเสมอ ถึงตอนแรกๆจะดูไม่ออกก็เหอะพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ วินัยในการพัฒนาตัวเองเป็นสิ่งที่แยกระหว่างคนที่สำเร็จกับคนที่ล้มเหลวอย่าหวังอะไรใหม่ๆจากพฤติกรรมเก่าๆ