สาขาวิชาการเงิน

 

เรียนรู้เรื่องการเงินอย่างรอบด้าน ด้วยหลักสูตรที่ครอบคลุมแนวคิดและหลักวิชาด้านการเงินอย่างครบถ้วน  ตั้งแต่บทบาทหน้าที่ทางการเงิน แนวทางการใช้ข้อมูลทางการเงินเพื่อวิเคราะห์และวางแผนทางธุรกิจ โครงสร้างและการบริหารสถาบันการเงินและตลาดหลักทรัพย์  การประกันภัย หลักการลงทุน การวิเคราะห์และจัดการกลุ่มหลักทรัพย์ รู้จักและเข้าใจเครื่องมือทางการเงินประเภทต่างๆ เจาะลึกถึงวิวัฒนาการของระบบการเงินระหว่างประเทศ นโยบายด้านการเงินการคลังของรัฐบาล กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเรียนรู้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและการเงินตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อให้สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางการเงินได้อย่างมืออาชีพ