โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล (Bachelor of Business Administration Program in Digital Marketing)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาดดิจิทัล)
ชื่อย่อ (ไทย) บธ.บ. (การตลาดดิจิทัล)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Bachelor of Business Administration (Digital Marketing)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) B.B.A. (Digital Marketing)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต

แผนการศึกษาแบบปกติ และแผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 30  หน่วยกิต

กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 9   หน่วยกิต
กลุ่มวิชาบังคับ 15   หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเลือก 6  หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ

99   หน่วยกิต

กลุ่มวิชาแกน 54   หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-บังคับ 30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-เลือก 15 หน่วยกิต

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

6  หน่วยกิต