โอกาสในการประกอบอาชีพ

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาสามารถใช้ความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนไปประกอบอาชีพใน สายงานอาชีพนักวางแผนกลยุทธ์การตลาดแบบบูรณาการ (Integrated marketing strategist)

  • นักบริหารเว็บไซต์ (Website manager)
  • นักบริหารจัดการการตลาดแบบเน้นเนื้อหา (Content marketing manager)
  • นักจัดทำและคัดเลือกเนื้อหาดิจิตอล (Digital content editor/curator)
  • นักบริหารและวิเคราะห์ข้อมูล (Analytics manager)
  • นักวิเคราะห์และทำความเข้าใจลูกค้า (Customer journey/experience)
  • นักบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (Customer relationship manager)