ศิษย์เก่า

นางสาวกรกนก ไชยะเดชะ
วิลาวัณย์ อภิญญาพงษ์
แทมมารีน ธนสุกาญจน์
เอนก จงเสถียร
ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย
อิง ภาสกรนที
วรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี
มงคล ลุสัมฤทธิ์
พรชัย เวชากร
สาธิต กรีกุล
สมชาย หาญจิตต์เกษม
ประวิทย์ จิตนราพงศ์
ธนา ไชยประสิทธิ์
รัตน์ โอสถานุเคราะห์
สมใจ สุวรรณศุภพนา