ศูนย์บริการวิชาการ

คณะบริหารธุรกิจลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับบริษัทออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด 

บริษัท อี-ฟราสทรัคเชอร์ จำกัด

บริษัท อะแวร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้สิทธิโปรแกรม Yellowfin Business Intelligence ระหว่างคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และบริษัท อะแวร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559

บริษัท ตลาด ดอท คอม จำกัด

สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559 คณะบริหารธุรกิจได้ลงนาม MOU กับสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย เป็นความร่วมมือทางวิชาการในเรื่องการเรียนการสอน การรับนักศึกษาฝึกงาน ตลอดจนสนับสนุนให้นักศึกษาสอบใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ

ธนาคารออมสิน

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างคณะบริหารธุรกิจและธนาคารออมสิน
ดร.ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และคุณพิเชฐ ธรรมวิภาค รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ และวิสาหกิจเริ่มต้น” เมื่อวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้อง The Banquet อาคาร Tourism Tower มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต โดยได้รับเกียรติจาก อ.วิรัตน์ รัตนากร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ ผศ.ดร.เกษมสันต์ พิพัฒน์ศิริศักดิ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รวมถึงผู้บริหารจากธนาคารออมสิน ผู้บริหารและคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เข้าร่วมเป็นพยานในพิธีดังกล่าว