ห้องปฏิบัติการ

คณะบริหารธุรกิจจัดเตรียมสถานที่เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ห้องเรียนเพื่อปฏิบัติงานในวิชาเรียนต่างๆ และคณะบริหารธุรกิจได้จัดตั้งหน่วยงานชื่อ ศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาทางธุรกิจไว้ให้นักศึกษาได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง