คณะผู้บริหาร

ดร.ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว

ตำแหน่ง

 • คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

ผศ.รพีพรรณ วงศ์ประเสริฐ

ตำแหน่ง

 • รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.ดร.ศศิประภา พันธนาเสวี

ตำแหน่ง

 • รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

ดร.วิลาสินี ยนต์วิกัย

ตำแหน่ง

 • รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ดร.นิตนา ฐานิตธนกร

ตำแหน่ง

 • ผู้ช่วยคณบดีคณะบริหารธุรกิจ

ผศ.ดร.รวิพรรณ สุภาวรรณ์

ตำแหน่ง

 • ผู้ช่วยคณบดีคณะบริหารธุรกิจ

อ.ธนกฤต วงศ์มหาเศรษฐ์

ตำแหน่ง

 • หัวหน้าภาควิชาการตลาด

ผศ.ศิริวรรณ ว่องวีรวุฒิ

ตำแหน่ง

 • หัวหน้าภาควิชาการเงิน

ดร.ชุติมาวดี ทองจีน

ตำแหน่ง

 • หัวหน้าภาควิชาการจัดการ

ตำแหน่ง

 • หัวหน้าภาควิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

ดร.สุเมธี วงศ์ศักดิ์

ตำแหน่ง

 • หัวหน้าภาควิชาการจัดการโลจิสติกส์