ผลงานนักศึกษา

สอบผ่านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

  นักศึกษาสาขาวิชาการเงิน คณะบริหารบริหารธุรกิจ สอบผ่านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ (Investment Consultant license) ดังนี้
         • นักศึกษาชั้นปีที่ 4 นางสาวสุภาวิณี ทันลา / นางสาวมนสิชา ลาภกาญจนา/ นางสาวศศินันท์
คฤหเดชรัตนา /นายพงษ์พัฒน์ ไหลวัฒนชัย/ นายเจตนันท์ จรรยงค์วรกุล /นายองอาจ แสนหาญ /
นายจุลดิศ สิตนารมย์ / นายพัฒิวัลย์ ลีลาชีวสุทธิ์ /นายธนกร เชษฐเจริญรัตน์ /นายธนกฤต อัตตาหกุล
และนางสาวสุภัสสรา จิระอุดมรัตน
         • นักศึกษาชั้นปีที่ 3 นายณภัทร อมรรุ่งรัศมี / นางสาวณัชชา งามเจริญถาวร/ นายพรเทพ แซ่เอียะ

 BACK