ผลงานนักศึกษา

Young Corporate Financial Officer 2017

นางสาวณัชชา งามเจริญถาวร นักศึกษาสาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมโล่ จากโครงการอบรมนักศึกษาสาขาการเงินและเศรษฐศาสตร์ ด้านนักวิเคราะห์การเงินธุรกิจและนักลงทุนสัมพันธ์ Young Corporate Financial Officer 2017 (YFO 2017) พร้อมกันนี้ นายพรเทพ แซ่เอียะ นายณภัทร อมรรุ่งรัศมี นายศุภกฤต อร่ามวิทย์ และนางสาวปรมาภรณ์ ตันสุขชัย ได้รับประกาศนียบัตรจากการเข้าร่วมโครงการ ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ

 BACK