ข่าวและกิจกรรม

โครงการกิจกรรมสัมมนา opportunity in ASEAN ภายใต้ชื่องาน “Business Opportunity in ASEAN” วันอังคารที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ อาคาร A3 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

กิจกรรม “The creator พอแล้วดี” วันอังคารที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2560 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยนายจิระ ชนะบริบูรณ์ชัย นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ

    ผศ.ดร สุชาติ ไตรภพสกุล รับรางวัลในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2560 หัวข้อปาฐกถาพิเศษเรื่อง “The Post Twenty-First Century Disruptive Technology : Economic, Social and Political Impacts”