Master of Management in Entrepreneurship (Thai Program)

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาความเป็นผู้ประกอบการ

(Master of Management in Entrepreneurship (M.M.E)

ในยุคโลกาภิวัตน์ที่ผู้คนในโลกสามารถติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกันโดยไร้พรมแดน ทำให้นวัตกรรมในยุคปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมาย รวมทั้งเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในทุกภาคส่วน ความสำเร็จในยุคดิจิทัลจึงมีผลต่อการพัฒนาประเทศ รวมทั้งภาคเศรษฐกิจที่ธุรกิจนั้นจะขับเคลื่อนตามเทคโนโลยีที่ผันแปรไป ด้วยเหตุนี้คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จึงมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการประกอบธุรกิจ เพื่อที่นักศึกษาจะสามารถแข่งขันได้ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ การทำธุรกิจทั้งทาง offline และ online ที่จะทำให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องรู้จักปรับตัวให้ทันกับกระแสนิยม

หลักสูตรปริญญาโทของคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ สาขาวิชาความเป็นผู้ประกอบการจึงเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้ภาคปฏิบัติที่แท้จริง และสามารถนำทักษะไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจขนาดเล็กอย่าง SME การทำธุรกิจสตาร์ทอัพ Startup โดยมีนักลงทุนมาร่วมเงินลงทุน อีกทั้งทางหลักสูตรยังมียังมีวิทยากรจาก Crowdfunding หรือการระดมทุนจากคนทั่วไป รวมถึงธุรกิจในทุกๆ ภาคส่วน การเรียนรู้จาก case study ของอาจารย์พิเศษที่เป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ หลักสูตรจึงพัฒนาขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพ การคิดวิเคราะห์ การบูรณาการ และความพร้อมในการเป็นผู้นำที่มีจิตวิญญาณในองค์กร หลักสูตรดังกล่าวได้รับการประยุกต์แนวทางจาก Babson College ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้เป็นอันดับหนึ่งในด้าน Entrepreneurship ร่วม 24 ปี หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาความเป็นผู้ประกอบการ จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่อยากเป็นเจ้าของกิจการของตนเอง โดยหลักสูตรวางโครสร้างที่จะก่อให้เกิดการเรียนรู้โดยจะเริ่มจากการมองหาโอกาสทางธุรกิจในตลาดที่นักศึกษาอยากสร้างธุรกิจ ศึกษาความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภคและปัจจัยอื่น ๆ ที่สร้างโอกาสทางธุรกิจ เมื่อมองเห็นโอกาสแล้วนักศึกษาจะได้ศึกษาการวางแผนธุรกิจเพื่อจะสร้างธุรกิจได้จริง หลังจากนั้นนักศึกษาจะได้สร้างธุรกิจจากการนำแผนธุรกิจที่ได้ออกแบบมาอย่างรอบคอบก่อนหน้านี้ให้กลายเป็นกิจการที่มีสินค้า หรือ การบริการที่จับต้องได้ และพร้อมที่จะออกสินค้าสู่ตลาดต่อไป ในยุคดิจิทัลนั้นนวัตกรรมต่างๆ มีบทบาทสำคัญอย่างมากที่ผู้เรียนจะต้องปรับตัวเพี่อให้ทันกับกระแสสังคมในระดับประเทศและนานาชาติ

โอกาสในการประกอบอาชีพ

มหาบัณฑิตของสาขาวิชาการเป็นเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย เช่น ผู้บริหารระดับสูง เจ้าของธุรกิจส่วนตัว นักพัฒนาธุรกิจ ฯลฯ