แผนการศึกษา (Degree Plan)

ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต

กสบ.101

พื้นฐานของการเป็นเจ้าของธุรกิจ

3

กสบ.102

การคิดเชิงสร้างสรรค์และการพัฒนาโอกาสในการเป็นเจ้าของธุรกิจ

3

อก. 011

ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ

3

ศท. 001

ทักษะการคิดเพื่อการเรียนรู้

3

ศท. 002

พลเมืองกับสังคมพลวัต

3

ศท. 007

สุนทรียภาพกับชีวิต

3

กสบ.511

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ

0
  รวม 18

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต

กสบ.151

หลักการบัญชีสำหรับเจ้าของธุรกิจ

3

กสบ.152

หลักเศรษฐศาสตร์

3

กสบ.153

เทคนิคการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อผู้ประกอบการ

3

กสบ.501

การสร้างกิจการใหม่

3

อก. 012

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

3

ศท. 003

การสร้างจิตวิญญาณการเป็นผู้ประกอบการ

3

กสบ.512

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ

0
  รวม

18

 

ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต

กสบ.201

การจัดการงานผลิตและการดำเนินงาน

3

กสบ.202

การตลาดสำหรับเจ้าของธุรกิจ

3

กสบ.203

การเงินสำหรับเจ้าของธุรกิจ

3

กสบ.502

ธุรกิจครอบครัวและการส่งต่อธุรกิจระหว่างรุ่น

3

อก. 013

ภาษาอังกฤษเพื่อการถ่ายทอดความคิด

3

ศท. 004

เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับโลกอนาคต

3

กสบ.513

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ

0
  รวม

18

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต

กสบ.251

การเขียนแผนธุรกิจ

3

กสบ.252

การเงินและการบัญชีขั้นสูงสำหรับเจ้าของธุรกิจ

3

กสบ.253

การวิจัยธุรกิจสำหรับเจ้าของธุรกิจ

3

กสบ.254

ภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าของธุรกิจระดับโลก

3

ศท. 005

ทักษะการเป็นผู้นำเชิงสร้างสรรค์

3

ศท. 008

สุขภาพเพื่อชีวิต

3

กสบ.514

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ

0
  รวม 18

 

ชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต

กสบ.301

กลยุทธ์ทางธุรกิจและการเติบโต

3

กสบ.503

ทักษะการนำเสนอ

3

กสบ.504

กลยุทธ์เศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับเจ้าของธุรกิจ

3

กสบ.505

การจัดการทางการตลาดเชิงกลยุทธ์สำหรับเจ้าของธุรกิจ

3

กสบ.506

ประสบการณ์การเป็นเจ้าของธุรกิจ 1

3

อก.100

เสริมพื้นฐานภาษาอังกฤษ 2

0

กสบ.515

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ

0
  รวม 15

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต

กสบ.351

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับเจ้าของธุรกิจ

3

กสบ.507

ประสบการณ์การเป็นเจ้าของธุรกิจ 2

3

กสบ.508

การจัดการการขายและทักษะการเจรจาต่อรอง

3

กสบ.516

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ

0
 

(กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-เลือก 1)

3
 

(กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-เลือก 2)

3
  รวม 15

 

ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต

กสบ.401

กฎหมายสำหรับเจ้าของธุรกิจ

3

กสบ.402

การประกอบการเพื่อสังคม

3

กสบ.403

การเป็นเจ้าของธุรกิจและโอกาสทางธุรกิจในระดับโลก

3

อก. 200

เสริมพื้นฐานภาษาอังกฤษ 2

0

กสบ.517

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ

0
 

(กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-เลือก 3)

3
 

Free Elective

3
  รวม 15

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต

กสบ.509

พลวัตของธุรกิจครอบครัว

3

กสบ.510

การจัดการความเสียงและวิกฤต

3

กสบ.451

การจัดการทุนมนุษย์และความเป็นผู้นำ

3

กสบ.518

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ

0
 

(กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-เลือก 4)

3
 

Free Elective

3
  รวม 15