โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นเจ้าของธุรกิจ (Bachelor of Business Administration Program in Entrepreneurship)

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเป็นเจ้าของธุรกิจ)
ชื่อย่อ  (ไทย) บธ.บ. (การเป็นเจ้าของธุรกิจ)
ชื่อเต็ม  (อังกฤษ) Bachelor of Business Administration
ชื่อย่อ  (อังกฤษ) B.B.A. (Entrepreneurship)

 

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  132 หน่วยกิต

หลักสูตรทางปฏิบัติการ

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30      หน่วยกิต

กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 9    หน่วยกิต
กลุ่มวิชาบังคับ 15    หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเลือก 6    หน่วยกิต

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 

96    หน่วยกิต

กลุ่มวิชาแกน 54     หน่วยกิต
     -กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-บังคับ 30  หน่วยกิต
     -กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-เลือก 21    หน่วยกิต

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี   

6      หน่วยกิต