โอกาสในการประกอบอาชีพ

BUSEM เปิดประตูสู่เส้นทางธุรกิจ

 

เส้นทางอาชีพ

ผู้ที่คิดริเริ่มการประกอบธุรกิจด้วยตนเอง ( Startup Entrepreneur )  มีความกล้าในการลงทุน และสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น

สานต่อธุรกิจครอบครัว ( Family Business Owner ) ให้มีความมั่นคงและยั่งยืน

นักบริหารในองค์กร ( Corporate Employee ) ทำหน้าที่ในส่วนต่างๆขององค์กรโดยใช้จิตวิญาณการเป็นผู้ประกอบการ เช่น นักการตลาด นักวางแผน และอื่นๆ