โครงการ STEP

โครงการศึกษาการสืบทอดธุรกิจครอบครัวที่ประสบความสำเร็จ (STEP: Successful Entrepreneurship Transgenerational Practices)

 

 

โครงการศึกษาการสืบทอดธุรกิจครอบครัวที่ประสบความสำเร็จ (Successful Entrepreneurship Transgenerational Practices: STEP) เป็นโครงการวิจัยด้านธุรกิจครอบครัว (Family Business) ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โครงการ STEP ริเริ่มขึ้นในปี ค.ศ. 2005 โดยมหาวิทยาลัย Babson College ประเทศสหรัฐอเมริกา สถาบันการศึกษาชั้นนำระดับโลกที่เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรการประกอบการ (Entrepreneurship) โดยในปัจจุบันกลุ่มเครือข่ายที่เข้าร่วมในโครงการ STEP นี้ ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยชั้นนำในกลุ่มเครือข่ายจำนวน 43 แห่งทั่วโลก อาทิเช่น มหาวิทยาลัย Northwestern University ประเทศสหรัฐอเมริกา Lancaster University ประเทศอังกฤษ ESADE Business School ประเทศสเปน Waseda University ประเทศญี่ปุ่น Singapore Management University ประเทศสิงคโปร์ Chinese University of Hong Kong ประเทศจีน เป็นต้น โดยสำหรับประเทศไทย คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ (BUSEM) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ถือเป็นมหาวิทยาลัยไทยตัวแทนเพียงหนึ่งเดียวในฐานะสมาชิกกลุ่มเครือข่ายของโครงการ STEP

 

 

โครงการ STEP มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสบการณ์และธรรมชาติของครอบครัวธุรกิจในแต่ละภูมิภาคว่ามีลักษณะทางกายภาพ วัฒนธรรม และเอกลักษณ์ที่เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร รวมทั้งศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการสืบทอดธุรกิจจากรุ่นสู่รุ่นให้ประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน ผ่านการศึกษาด้วยระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสม (Mixed method) เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) กลุ่มธุรกิจครอบครัวเพื่อพัฒนากรณีศึกษา (Case study) อันเป็นวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการส่งต่อธุรกิจครอบครัวในประสบความสำเร็จ และการสำรวจ (Survey) ผ่านแบบสอบถามเฉพาะของโครงการ STEP กับกลุ่มธุรกิจครอบครัวเพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณลักษณะของความเป็นผู้ประกอบการของธุรกิจครอบครัวและทรัพยากรของธุรกิจครอบครัว อันนำไปสู่ศักยภาพในการสืบทอดธุรกิจครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่น