งานวิจัยและงานสร้างสรรค์

 

ชื่ออาจารย์/นักวิจัย ชื่อผลงาน ชื่อ เล่มที่ และวัน เดือน ปีของวารสารที่ตีพิมพ์/
แหล่งเผยแพร่ผลงาน
เลข ISSN
1 ดร.เนาวรัตน์ สัจญาณศรีสกุล Bestination’: the influence of faith on business decision making by successful Buddhist entrepreneur Taiwan International Conference on Innovation & Management, Taipei, Taiwan, January 14-15, 2016
2 ดร.เนาวรัตน์ สัจญาณศรีสกุล Bestinatioin’: Beyond the first year business operation by the successful Buddhist entrepreneurs Australian Centre for Entrepreneurship Research Exchange Conference 2016 (ACERE Conference 2016), February 2-5, 2016
3 ดร.เนาวรัตน์ สัจญาณศรีสกุล Positive influences of ‘Buddhism’ on successful female entrepreneurs World Review of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development, 2016 Vol.12, No.2/3, pp.353-362 Print ISSN : 1746-0573 / Online ISSN : 1746-0581
4 อ.Ulrike Guelich Empower of Women Entrepreneurship Education by Short Academic Programs การประชุมทางวิชาการสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย ครั้งที่ 36 เรื่อง “Mapping Out New Landscape of Higher Education in Southeast Asia”, 24 กุมภาพันธ์ 2559 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
5 อ.Ulrike Guelich Urgency-driven innovation and entrepreneurial networks ICSB 2016 World Conference, June 15-18, 2016
6 ดร.สุชาติ ไตรภพสกุล การศึกษาปัจจัยการรับรู้ต่อความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการ : กรณีศึกษาเปรียบเทียบประเทศไทยและกลุ่มประเทศในทวีปเอเชีย ยุโรปและละตินอเมริกา ฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์. ปีที่ 37 ฉบับที่ 146 (ตุลาคม – ธันวาคม 2558)
7 ดร.สุชาติ ไตรภพสกุล รายงานสถานภาพระดับความเป็นผู้ประกอบการของประเทศไทยจากโครงการการศึกษาสังคมความเป็นผู้ประกอบการระดับโลกของ Global Entrepreneurship Monitor (GEM) วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพ, ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2558) 1685-4322
8 ดร.สุทธิภัทร อัศววิชัยโรจน์ (เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมเบอร์ 2), นายวรากร เลิศสุภนิมิตต์ ความไว้วางใจที่มีผลต่อความพึงพอใจเลือกซื้ออะไหล่รถยนต์มือสอง อะไหล่เซียงกงผ่านสื่อออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร
Trust Effecting the Consumer’s Satisfaction to Purchase Auto Parts Secondhand by Online Who Live In Bangkok.
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 STCCON 2015 เรื่อง “นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” (The 1st National Conference 2015 on Innovative Education for Sustainable Development), 27 พฤศจิกายน 2558 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
9 ดร.สุทธิภัทร อัศววิชัยโรจน์ (เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมเบอร์ 2), นางสาววันวิสาข์ พิมลวิทยา คุณภาพของ Mobile Site ที่มีผลต่อความไว้วางใจของผู้ซื้อสินค้าผ่านทาง M-commerce The Impact of Mobile Site Quality on Consumer Trust of M-commerce. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 STCCON 2015 เรื่อง “นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” (The 1st National Conference 2015 on Innovative Education for Sustainable Development), 27 พฤศจิกายน 2558 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
10 ดร.สุทธิภัทร อัศววิชัยโรจน์ (เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมเบอร์ 2), นายธนพล ทิพย์ชโยดม อิทธิพลของการบอกต่อและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเลือกซื้อกล้องดิจิตอลผ่าน Social Network ในกรุงเทพมหานคร The Influence of E-word of Mouth And Marketing mix Affecting the Satisfaction of Buying a Digital Camera via Social Network. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 STCCON 2015 เรื่อง “นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” (The 1st National Conference 2015 on Innovative Education for Sustainable Development), 27 พฤศจิกายน 2558 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
11 ดร.สุทธิภัทร อัศววิชัยโรจน์ (เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมเบอร์ 2), นายสุรัติ กอบการุณ อิทธิพลของคุณภาพการให้บริการ การใช้งาน ความพึงพอใจต่อประโยชน์สุทธิของผู้ใช้งานแอปพลิเคชันในการจองโรงแรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน ในกรุงเทพมหานคร The Influences of Services Quality System Usage and User Satisfaction on User’s Net Benefits of Booking Hotel via Application of Students Private Universities in Bangkok. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 STCCON 2015 เรื่อง “นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” (The 1st National Conference 2015 on Innovative Education for Sustainable Development), 27 พฤศจิกายน 2558 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
12 ดร.สุทธิภัทร อัศววิชัยโรจน์ (เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมเบอร์ 2), นางสาวณัฏฐากานต์ วงศ์จำเริญ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประโยชน์สุทธิของระบบจองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ของคนในกรุงเทพมหานคร Influence of system quality of access on online flight ticket usage in Bangkok. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 STCCON 2015 เรื่อง “นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” (The 1st National Conference 2015 on Innovative Education for Sustainable Development), 27 พฤศจิกายน 2558 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
13 ดร.สุทธิภัทร อัศววิชัยโรจน์ (เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมเบอร์ 2), นายศุภวิชญ์ ศรีพาณิชย์ การวัดคุณภาพระบบของสื่อวิทยุออนไลน์ ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้รับฟังคลื่นวิทยุ active radio 99 fm ในเขตกรุงเทพมหานคร
The evaluation of quality of online radio station has the effect towards the satisfaction of 99.0 active radio listeners in Bangkok.
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 STCCON 2015 เรื่อง “นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” (The 1st National Conference 2015 on Innovative Education for Sustainable Development), 27 พฤศจิกายน 2558 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
14 ดร.สุชาติ ไตรภพสกุล The Effects of Entrepreneurs’ Public Image on Entrepreneurial Intent in Asia, South America and Europe Australian Centre for Entrepreneurship Research Exchange Conference 2016 (ACERE Conference 2016) , February 2-5, 2016
15 ดร.สุทธิภัทร อัศววิชัยโรจน์ Cross-cultural comparison of consumer pre-purchase decision-making : Anti-aging products Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, Vol. 29, Issue 1 1355-5855
16 ดร.พิชิตอัคราทิตย์ และทีมนักวิจัย GEM Thailand โครงการจัดทำข้อมูลเชิงเปรียบเทียบเพื่อการพัฒนา (GEM: Global Entrepreneurship Monitor) ประจำปี 2558 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ทำงาน (สสว.)
17 Dr.David Achtzehn and Dr.Suchart Tripopsakul The Effects of Entrepreneurs’ Public Image on Entrepreneurial Intent in Asia, South America and Europe Australian Centre for Entrepreneurship Research Exchange Conference 2016 (ACERE Conference 2016) , February 2-5, 2016
18 Dr.David Achtzehn and Dr.Suchart Tripopsakul The impact of international summer university programmes on entrepreneurial intent European Council for Small Business and Entrepreneurship Education Conference 2016 (ECSB Education Conference 2016), February 2-5, 2016
ชื่อนักศึกษา รางวัลที่ได้รับ
นายอลงกรณ์ กุกเรย่า รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง การประกวดคลิปการใช้เทคโนโลยี Synology เข้าประกวดในหัวข้อ “Digital For Life with Synology ของบริษัท ดิจิตอลคอม จำกัด