ปณิธานและพันธกิจ

วิสัยทัศน์

 มุ่งสร้างผู้ประกอบการและนักบริหารที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีคุณภาพ มีความเป็นสากลและ
สามารถปรับตัวในโลกการแข่งขันซึ่งสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ  “Thailand 4.0”  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

พันธกิจ

1.  คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการมุ่งเน้นศาสตร์การผลิตบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์ และมีจิตวิญาณของการเป็นผู้ประกอบการที่สามารถสร้างมูลค่าให้เกิดแก่องค์กรและสังคมอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม

2.  คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ สามารถดำเนินภารกิจหลัก ให้เป็นที่ยอมรับในระดับ สากล