ข่าวและกิจกรรม

สัมมนา opportunity in ASEAN

โครงการกิจกรรมสัมมนา opportunity in ASEAN

ภายใต้ชื่องาน “Business Opportunity in ASEAN”

วันอังคารที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560

เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ อาคาร A3 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

 BACK