ทำไมต้อง BUCI

เพื่อให้ก้าวทันต่อทิศทางของโลกธุรกิจใหม่ที่นับวันประเทศจีนจะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นไปเรื่อยๆ เราต้องมีความรู้ในทางธุรกิจและการสื่อสารที่ทรงพลัง และด้วยความพร้อมในด้านวิชาการที่ประกอบไปด้วยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มากด้วยความรู้และประสบการณ์ การที่มีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัยและสภาพแวดล้อมรวมถึงกิจกรรมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างครบครัน วิทยาลัยนานาชาติจีน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จึงเปิดดำเนินการสอนในศาสตร์ที่ครอบคลุมทั้งด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การโรงแรม และบริหารธุรกิจ เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติต่อไป

ปัจจุบันวิทยาลัยนานาชาติจีน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดสอนในระดับปริญญาตรี 2 สาขาวิชา ดังนี้

  • สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ (Chinese for International Business)
  • สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม (Chinese for Tourism and Hospitality)

วิทยาลัยนานาชาติจีน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้ร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนร่วมกับมหาวิทยาลัยภาษาและการค้าต่างประเทศกวางตุ้ง (Guangdong University of Foreign Studies) ซึ่งเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในประเทศจีในด้านการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางด้านการค้าและการใช้ภาษาเพื่อการทำธุรกิจ โดยจัดทำหลักสูตรร่วมกันในระดับปริญญาตรี 2 สาขาวิชาคือ สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม และ สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ ซึ่งทั้ง 2 หลักสูตรนี้เปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกเรียนได้หลากหลายรูปแบบตามความพร้อมและความสนใจดังนี้

  1. เลือกเรียนทั้งหมด 4 ปีที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (ได้ปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ)
  2. เลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 3 ปี และไปเรียนที่ประเทศจีนอีก 1 ปี (ได้ปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพและได้ประกาศนียบัตรจากมหาวิทยาลัยภาษาและการค้าต่างประเทศกวางตุ้ง)
  3. เลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2 ปี และไปเรียนที่ประเทศจีนอีก 2 ปี (ได้ปริญญาตรี 2 ใบในสาขาที่แตกต่างกันเพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงานที่หลากหลายมากขึ้น คือได้ปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 1 ใบ และจากมหาวิทยาลัยภาษาและการค้าต่างประเทศกวางตุ้งอีก 1 ใบ )

ภายใต้การดำเนินงานที่มุ่งมั่นพัฒนาความรู้ เพิ่มประสบการณ์และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันแก่บัณฑิตให้ประสบความสำเร็จในโลกอนาคต วิทยาลัยนานาชาติจีน มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้ร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐบาลจีนในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ที่บูรณาการความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเข้าด้วยกัน ปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น 3 ศูนย์ ซึ่งประกอบด้วย

1) ศูนย์วิจัยสื่อนานาชาติไทย-จีน (Chinese-Thai International Media Research Center) จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และสถานทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย มีนโยบายในการสร้างผลงานวิจัยด้านนิเทศศาสตร์และด้านการสื่อสารมวลชน ระหว่างไทยและจีน

2) ศูนย์ฝึกอบรมสำนักข่าวซินหัว (Xinhua Agency Bangkok Bureau – BUCI Internship &Training Center) โดยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยกรุงเทพและสำนักข่าวซินหัวประจำประเทศไทย ซึ่งเป็นสำนักข่าวทางการของสาธารณรัฐประชาชนจีนและได้รับการยอมรับว่าเป็นสื่อที่ใหญ่ที่สุดและทรงอิทธิพลที่สุดในประเทศจีน มีสาขามากกว่า 170 แห่งทั่วโลก

3) ศูนย์ฝึกอบรม CRI (China Radio International Asia Headquarters – BUCI Training Center) โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และไชน่า เรดิโอ อินเตอร์เนชันแนล (ประจำภาคพื้นเอเชีย) ซึ่งเป็นองค์การสื่อสารมวลชนของรัฐบาลจีนที่ดําเนินการด้านวิทยุกระจายเสียงและเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูล มีความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับในอันดับต้นๆ ในประเทศจีน        

 

ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยนานาชาติจีน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2350 3500 ต่อ 1582-1588