ศูนย์บริการวิชาการ

หลักสูตรมีเว็บเพจ BU Chinese Corner

https://www.facebook.com/pages/BU-Chinese-Corner

โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลเว็บเพจ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนที่อยู่ในความสนใจของกระแสสังคม ณ ช่วงเวลานั้นๆ โดยนำเสนอด้วยรูปภาพและตัวอักษร พร้อมทั้งกำกับเสียงอ่านเพื่อให้เข้าใจง่าย