ภาคปกติ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต แผนการศึกษาแบบปกติ

สาขาภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม

ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

CGE001 Thinking Skills for Learning 3
CEN001 English for Everyday Communication 3
CLC111 Chinese for Communication I 3
CLC121 Chinese Listening and Speaking I 3
CLC131 Chinese Character 3
CGE002 Citizenship and Social Dynamics 3
   รวม 18

ภาคการศึกษาที่ 2

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

CLC112 Chinese for Communication II 3
CLC122 Chinese Listening and Speaking II 3
CLC132 Fundamental Chinese Reading and Writing 3
CGE003 Cultivating Entrepreneurial Mindset 3
CGE004 Technology and Innovation in the Future World 3
CEN002 English for Social Communication 3
CEN001 English for Everyday Communication
CCH272 China in New Era
   รวม 18

ภาคฤดูร้อน

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

CGE001 Thinking Skills for Learning
CGE002 Citizenship and Social Dynamics
   รวม

 

ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

CLC213 Chinese for Communication III 3
CLC223 Chinese Critical Listening and Speaking for Discussion I 3
CLC233 Chinese Critical Reading and Writing 3
CGE005 Creative Leadership Skills 3
CGE007 Art of Life 3
CEN003 English for Global Communication 3
CLC111 Chinese for Communication I
CLC121 Chinese Listening and Speaking I
CLC131 Chinese Character
   รวม 18

ภาคการศึกษาที่ 2

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

CLC214 Chinese for Communication IV 3
CLC224 Chinese Critical Listening and Speaking for Discussion II 3
CLC241 Chinese Grammar 3
CCH260 Tourism Geography of China 3
CCH272 China in New Era 3
CGE008 Health and Wellness for Life 3
CLC112 Chinese for Communication II 3
CLC122 Chinese Listening and Speaking II 3
CLC132 Fundamental Chinese Reading and Writing 3
CCH375 Social and Business Etiquette in China
   รวม 18

ภาคฤดูร้อน

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

วิชาเลือกเสรี 1
วิชาเลือกเสรี 2
   รวม

 

ชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

CCH350 Chinese for Hospitality Services I 3
CCH353 Marketing in Service Industry 3
CCH362 Cross-Culture Communication 3
CCH364 Chinese for Presentation 3
CCH376 Digital Media in China 3
CLC213 Chinese for Communication III
CLC223 Chinese Critical Listening and Speaking for Discussion I
CLC233 Chinese Critical Reading and Writing
CCH452 Chinese for Health Tourism
   รวม 15

ภาคการศึกษาที่ 2

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

CCH351 Chinese for Hospitality Services II 3
CCH361 Hospitality Industry News Reading 3
CCH363 Chinese for Office Communication 3
CCH374 China Import and Export 3
CCH375 Social and Business Etiquette in China 3
CLC214 Chinese for Communication IV
CLC224 Chinese Critical Listening and Speaking for Discussion II
CLC241 Chinese Grammar
   รวม 15

 

ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

CCH452 Chinese for Health Tourism 3
CCH454 Chinese for Hotel Management 3
CCH456 Passenger Transport Service 3
CCH457 Tourism Resources in Thailand 3
  วิชาเลือกเสรี 1 3
CCH353 Marketing in Service Industry
CCH362 Cross-Culture Communication
CCH364 Chinese for Presentation
   รวม 15

ภาคการศึกษาที่ 2

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

CLC442 Chinese Translation and Interpretation 3
CCH455 Tour Operation 3
CCH458 Tourism Resources in China 3
CCH459 Chinese Literature for Tourism 3
CCH468 Seminar in Tourism and Hotel Business 3
  วิชาเลือกเสรี 2 3
CCH374 China Import and Export
   รวม 18