โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม (Bachelor of Arts (Chinese for Tourism and Hotel))

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม)
ชื่อย่อ (ไทย) ศศ.บ. (ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Bachelor of Arts (Chinese for Tourism and Hotel)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) B.A. (Chinese for Tourism and Hotel)

แผนการศึกษาแบบปกติ จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต

Course No. Credits

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 30

  กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 9
  กลุ่มวิชาบังคับ 15
  กลุ่มวิชาเลือก 6

ข. หมวดวิชาเฉพาะ

 99

  กลุ่มวิชาแกน 39
  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-บังคับ 30
  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-เลือก 30

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

 6