รายวิชา

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30  หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ( 9 หน่วยกิต) หน่วยกิต
จอก. 001*
CEN 001
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Communication
3
จอก. 002*
CEN 002
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคม
English for Social Communication
3
จอก. 003*
CEN 003
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับสากล
English for Global Communication
3

 

กลุ่มวิชาบังคับ ( 15 หน่วยกิต) หน่วยกิต
จศท. 001
CGE 001
ทักษะการคิดเพื่อการเรียนรู้
Thinking Skills for Learning
3
จศท. 002
CGE 002
พลเมืองกับสังคมพลวัต
Citizenship and Social Dynamics
3
จศท. 003
CGE 003
การสร้างจิตวิญญาณการเป็นผู้ประกอบการ
Cultivating Entrepreneurial Mindset
3
จศท. 004
CGE 004
เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับโลกอนาคต
Technology and Innovation in the Future World
3
จศท. 005
CGE 005
ทักษะการเป็นผู้นำเชิงสร้างสรรค์
Creative Leadership Skills
3

 

กลุ่มวิชาเลือก ( 6 หน่วยกิต) หน่วยกิต
จศท. 006
CGE 006
เอเชียกับสังคมโลก
Asia and the Global Community
3
จศท. 007
CGE 007
สุนทรียภาพกับชีวิต
Art of Life
3
จศท. 008
CGE 008
สุขภาพเพื่อชีวิต
Health and Wellness for Life
3

หมายเหตุ * วิชาที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ (99 หน่วยกิต) หน่วยกิต
กลุ่มวิชาแกน ( 39 หน่วยกิต)
จภจ. 111
CLC 111
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
Chinese for Communication I
3
จภจ. 112
CLC 112
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
Chinese for Communication II
3
จภจ. 213
CLC 213
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3
Chinese for Communication III
3
จภจ. 214
CLC 214
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4
Chinese for Communication IV
3
จภจ. 121
CLC 121
การฟังและการพูดภาษาจีน 1
Chinese Listening and Speaking I
3
จภจ. 122
CLC 122
การฟังและการพูดภาษาจีน 2
Chinese Listening and Speaking II
3
จภจ. 223
CLC 223
การฟังและการพูดภาษาจีนเชิงวิเคราะห์และอภิปราย 1
Chinese Critical Listening and Speaking for Discussion I
3
จภจ. 224
CLC 224
การฟังและการพูดภาษาจีนเชิงวิเคราะห์และอภิปราย 2
Chinese Critical Listening and Speaking for Discussion II
3
จภจ. 131
CLC 131
วิวัฒนาการอักษรจีน
Chinese Character
3
จภจ. 132
CLC 132
การอ่านและการเขียนภาษาจีนพื้นฐาน
Fundamental Chinese Reading and Writing
3
จภจ. 233
CLC 233
การอ่านและการเขียนภาษาจีนเชิงวิเคราะห์
Chinese Critical Reading and Writing
3
จภจ. 241
CLC 241
ไวยกรณ์ภาษาจีน
Chinese Grammar
3
จภจ. 442
CLC 442
การแปลและการล่ามภาษาจีน
Chinese Translation and Interpretation
3

 

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-บังคับ ( 30 หน่วยกิต) หน่วยกิต
จจร. 350
CCH 350
ภาษาจีนเพื่อธุรกิจบริการ 1
Chinese for Hospitality Services I
3
จจร. 351
CCH 351
ภาษาจีนเพื่อธุรกิจบริการ 2
Chinese for Hospitality Services II
3
จจร. 452
CCH 452
ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
Chinese for Health Tourism
3
จจร. 353
CCH 353
การตลาดในอุตสาหกรรมการบริการ
Marketing in Service Industry
3
จจร. 454
CCH 454
ภาษาจีนเพื่อการจัดการการโรงแรม
Chinese for Hotel Management
3
จจร. 455
CCH 455
การจัดการนำเที่ยว
Tour Operation
3
จจร. 456
CCH 456
การขนส่งผู้โดยสาร
Passenger Transport Service
3
จจร. 457
CCH 457
ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย
Tourism Resources in Thailand
3
จจร. 458
CCH 458
ทรัพยากรการท่องเที่ยวจีน
Tourism Resources in China
3
จจร. 459
CCH 459
วรรณกรรมจีนเพื่อการท่องเที่ยว
Chinese Literature for Tourism
3
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-เลือก ( 30 หน่วยกิต)  หน่วยกิต
จจร. 260
CCH 260
ภูมิศาสตร์จีนเพื่อการท่องเที่ยว
Tourism Geography of China
3
จจร. 361
CCH 361
การอ่านข่าวอุตสาหกรรมการบริการ
Hospitality Industry News Reading
3
จจร. 362
CCH 362
การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
Cross-Culture Communication
3
จจร. 363
CCH 363
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในสำนักงาน
Chinese for Office Communication
3
จจร. 364
CCH 364
ภาษาจีนเพื่อการนำเสนอ
Chinese for Presentation
3
จจร. 365
CCH 365
ภาษาจีนเพื่อการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์
Chinese for Practical Public Relations
3
จจร. 366
CCH 366
ภาษาจีนเพื่อการบริการในธุรกิจการบิน
Chinese for Airline Business Service
3
จจร. 367
CCH 367
พฤติกรรมผู้บริโภคชาวจีน
Chinese Consumer Behavior
3
จจร. 468
CCH 468
สัมมนาธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม
Seminar in Tourism and Hotel Business
3
จจร. 469
CCH 469
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Management
3
จจร. 271**
CCH 271
ศิลปวัฒนธรรมจีน
Chinese Art and Culture
3
จจร. 272**
CCH 272
จีนในโลกยุคใหม่
China in New Era
3
จจร. 273**
CCH 273
จีนกับอาเซียน
Chinese and ASEAN Studies
3
จจร. 374**
CCH 374
การนำเข้าและส่งออกจีน
China Import and Export
3
จจร. 375**
CCH 375
ธรรมเนียมปฏิบัติทางสังคมและการค้าในจีน
Social and Business Etiquette in China
3
จจร. 376**
CCH 376
สื่อดิจิทัลจีน
Digital Media in China
3
จจร. 377**
CCH 377
ภาษาจีนจากสื่อบันเทิง
Chinese in Entertainment Media
3