โอกาสในการประกอบอาชีพ

หลักสูตรภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม

 • มัคคุเทศ
 • อาจารย์
 • นักแปล
 • นักเขียน
 • นักประชาสัมพันธ์
 • พนักงานโรงแรม
 • พนักงานบริษัท
 • พนักงานบริการที่ต้องใช้ภาษาจีน
 • ผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว ธุรกิจการโรงแรม และธุรกิจการบิน
 • พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
 • พนักงานปฏิบัติงานภาคพื้นประจำท่าอากาศยาน