ภาคปกติ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต แผนการศึกษาแบบปกติ

สาขาภาษาจีนเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ

ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1

Course Number Course Title

รุ่น 1

ปกติ สหกิจ
CGE001 Thinking Skills for Learning 3
CEN001 English for Everyday Communication 3
CLC111 Chinese for Communication I 3
CLC121 Chinese Listening and Speaking I 3
CLC131 Chinese Character 3
CGE002 Citizenship and Social Dynamics 3
รวม 18

ภาคการศึกษาที่ 2

Course Number Course Title

รุ่น 1

ปกติ สหกิจ
CLC112 Chinese for Communication II 3
CLC122 Chinese Listening and Speaking II 3
CLC132 Fundamental Chinese Reading and Writing 3
CGE003 Cultivating Entrepreneurial Mindset 3
CGE004 Technology and Innovation in the Future World 3
CEN002 English for Social Communication 3
CEN001 English for Everyday Communication
CCB272 China in New Era
รวม 18

ภาคฤดูร้อน

Course Number Course Title

รุ่น 1

ปกติ สหกิจ
CGE001 Thinking Skills for Learning
CGE002 Citizenship and Social Dynamics
รวม

 

ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1

Course Number Course Title

รุ่น 1

ปกติ สหกิจ
CLC213 Chinese for Communication III 3
CLC223 Chinese Critical Listening and Speaking for Discussion I 3
CLC233 Chinese Critical Reading and Writing 3
CGE005 Creative Leadership Skills 3
CGE007 Art of Life 3
CEN003 English for Global Communication 3
CLC111 Chinese for Communication I
CLC121 Chinese Listening and Speaking I
CLC131 Chinese Character
รวม 18

ภาคการศึกษาที่ 2

Course Number Course Title

รุ่น 1

ปกติ สหกิจ
CLC214 Chinese for Communication IV 3
CLC224 Chinese Critical Listening and Speaking for Discussion II 3
CLC241 Chinese Grammar 3
CCB260 Geography of China and Chinese local industry 3
CCB272 China in New Era 3
CGE008 Health and Wellness for Life 3
CLC112 Chinese for Communication II
CLC122 Chinese Listening and Speaking II
CLC132 Fundamental Chinese Reading and Writing
CCB375 Social and Business Etiquette in China
รวม 18

ภาคฤดูร้อน

Course Number Course Title

รุ่น 1

ปกติ สหกิจ
วิชาเลือกเสรี 1
วิชาเลือกเสรี 2
รวม

 

ชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1

Course Number Course Title

รุ่น 1

ปกติ สหกิจ
CCB350 Business Chinese I 3
CCB353 Listening and Speaking Business Chinese 3
CCB354 Reading and Writing Business Chinese I 3
CCB362 Cross-Culture Communication 3
CCB364 Chinese for presentation 3
CCB376 Digital Media in China 3
CLC213 Chinese for Communication III
CLC223 Chinese Critical Listening and Speaking for Discussion I
CLC233 Chinese Critical Reading and Writing
รวม 18

ภาคการศึกษาที่ 2

Course Number Course Title

รุ่น 1

ปกติ สหกิจ
CCB351 Business Chinese II 3
CCB355 Reading and Writing Business Chinese II 3
CCB361 Economic News Reading 3
CCB363 Chinese for Office Communication 3
CCB374 China Import and Export 3
CCB375 Social and Business Etiquette in China 3
CLC214 Chinese for Communication IV
CLC224 Chinese Critical Listening and Speaking for Discussion II
CLC241 Chinese Grammar
รวม 18

 

ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1

Course Number Course Title

รุ่น 1

ปกติ สหกิจ
CCB452 Business Chinese III 3
CCB456 International Trade Operation 3
CCB457 Marketing Management in China 3
CCB459 Chinese Computer Information Operation 3
วิชาเลือกเสรี 1 3
CCB354 Reading and Writing Business Chinese I
CCB362 Cross-Culture Communication
CCB364 Chinese for presentation
รวม 15

ภาคการศึกษาที่ 2

Course Number Course Title

รุ่น 1

ปกติ สหกิจ
CLC442 Chinese Translation and Interpretation 3
CCB458 Chinese Economy in current Issues 3
CCB468 Seminar in Chinese Business Issues 3
วิชาเลือกเสรี 2 3
CCB355 Reading and Writing Business Chinese II
CCB374 China Import and Export
รวม 12