ติดต่อเรา

วิทยาลัยนานาชาติจีน

อาคาร 7 ชั้น 2 วิทยาเขตรังสิต

เลขที่ 9/1 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ. คลองหลวง ปทุมธานี 12120

โทร  0 2902 0250-99  ต่อ 2470

อีเมล  buci@bu.ac.th

Facebook:  BUCI Bangkok University Chinese International

รับสมัครนักศึกษา

เลขที่ 9/1 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ต. คลองหนึ่ง
อ. คลองหลวง ปทุมธานี 12120
โทร 0 2902 0250-99 แฟ็กซ 0 2516 8553
อีเมล info@bu.ac.th
(มหาวิทยาลัยกรุงเทพ/Bangkok University)

โทร 0 2902 0299 (กด 1)