Chinese Summer Camp

วิทยาลัยนานาชาติจีนจัดโครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีนภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศจีนต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเรียนรู้นอกห้องเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนรู้ทางด้านภาษาและวัฒนธรรมผ่านประสบการณ์จริงในประเทศเจ้าของภาษาและวัฒนธรรมนั้น ซึ่งนักศึกษาจะได้สัมผัสและเข้าถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมจนก่อเกิดเป็นความเข้าใจอันดีอันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการพัฒนาทัศนคติ มุมมอง ตลอดจนทักษะอันพึงประสงค์ของบัณฑิตในศตวรรษที่ 21