พันธมิตร

1. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ Guangdong University of Foreign Studies สาธารณรัฐประชาชนจีน

2.บันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดตั้งศูนย์หนังสือจีน ระหว่าง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ China International Publishing Group สาธารณรัฐประชาชนจีน

3.บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ South China Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน