ผู้บริหาร

 

อาจารย์นิธิวดี จรรยาสวัสดิ์

คณบดีวิทยาลัยนานาชาติจีน

อาจารย์นิดา ถาวรกุล

รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยนานาชาติจีน

อาจารย์วิชญ์วสิฐ เศรษฐีแสง

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติจีน