Student Activities

งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

วิทยาลัยนานาชาติจีนจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย แนะนำหลักสูตรการเรียนการสอน การเข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนข้อควรปฏิบัติให้แก่นักศึกษา หลังจากเสร็จสิ้นการปฐมนิเทศวิชาการ นักศึกษาใหม่ได้ร่วมทำกิจกรรมพี่พบน้องเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนนักศึกษาและรุ่นพี่

 BACK