BU PRIDE & SHINNING STARS


4 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนยุวทูตด้านการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง (ประเทศไทย, สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, ราชอาณาจักรกัมพูชา) โดยตัวแทนเยาวชนยุวทูตของประเทศไทยโชว์ความรู้ความสามารถเอกลักษณ์ความเป็นไทยผ่านการละเล่นพื้นบ้านของไทยและการแสดงสดกับโชว์ที่มีชื่อว่า “แผ่นดินทอง” ในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเยาวชนและสร้างเครือข่ายทรัพยากรมนุษย์ด้านการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคซึ่งจัดโดย สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการจัดการการท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 2 – 9 เมษายน 2561  ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ด้วยหลักสูตรที่เน้นการเรียนการสอนแบบมืออาชีพ พร้อมอุปกรณ์การเรียนครบครันและทันสมัยของคณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ ช่วยผลักดันให้นักศึกษา เด็กฟิล์ม ม.กรุงเทพ เรียนรู้การทำงานจริง ตั้งแต่เริ่มเรียนปีหนึ่ง โดยมีคณาจารย์ และพันธมิตรภาคธุรกิจคอยให้คำแนะนำให้นักศึกษาสามารถผลิตงานที่มีคุณภาพจนสามารถกวาดรางวัลถึง 3 รางวัลภายในเดือนเดียว !! โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาพยนตร์ ได้โชว์ฝีมือ ด้วยการคว้ารางวัลชนะเลิศ และยอดไลค์สูงสุดอันดับ 3 กับผลงานหนังสั้น “วิธีจีบหนุ่มเนิร์ด” จากโครงการประกวด DCUBIC SPACE VIDEO CONTEST SEASON 1ST จัดโดย D Cubic Space 立方體共享空間 ซึ่งเป็นผลงานของนายเตชิต โกศัย  นายอเลซ บอลเมอร์ นายมาวิน ด่านปานปรีวัฒน์ น.ส.สโรชา จารุรัตน์ น.ส.นิศากร กลิ่นคำดวน  นายณัฐกมล แก้วบุญ นายธนาวัฒน์ พิทักษ์วานิชอุดม น.ส.พิสชาอัญเดียร์ แอมโคก น.ส.พรวิมล ประดับเพชร และนายกิตติ สัมฤทธิ์เดชขจร ต่อด้วยอีกหนึ่งรางวัลชนะเลิศของ เด็กฟิล์ม ม.กรุงเทพ โครงการประกวดมิวสิควีดีโอ “SSRU MUSIC VIDEO AWARDS VOL.8″ จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผลงานดังกล่าวเป็นของทีม “ตั๋วหนังใบหนึ่ง Production” น้องใหม่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาพยนตร์ นายภัคชยศ จรัญชล  นางสาวฉัตรฑริกา ยศสงคราม นายณัฐวัติ แช่มช้อย นายธนิน เอมเจริญ นายวัชรินทร์ จันสา และนายภาณุพงศ์ สุวรรณชาติ และอีกหนึ่งรางวัลที่น่าภูมิใจไม่แพ้กัน จากทีม “MID33” นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาพยนตร์ เด็กฟิล์ม ม.กรุงเทพ นายพีรพงศ์ สิงห์พรหม นายณัฐพงศ์ พิสัยพันธ์ นายศุภณัฐ ไทยเพชร์กุล นายอริยธัช ศรีอัมพร น.ส.บัณฑิตา ธรรมเจริญ นายธนพล โฉมอินทร์ นายณัฐสิทธิ์ เทียนไข นายพิชญ์วัฒน์ สุนทรธนบาล นายธีธัช ยิ้มสุขไพฑูรย์ น.ส.ธมนวรรณ ปทุมลักษณ์ และนายอภิเดช โคมิยามะ แท็กทีมคว้ารางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ด้วยผลงานเรื่อง When i say ในโครงการประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 16 First Time เพราะทุกคนมีครั้งแรกจัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   เชื่อแล้วหรือยังว่า หลักสูตรการเรียนที่มุ่งเน้นทั้งทฤษฏีและลงมือปฏิบัติจริง ในสถานการณ์ธุรกิจจริงแบบมืออาชีพ พร้อมด้วยอุปกรณ์ครบครันและทันสมัย จะช่วยปั้นคนรุ่นใหม่ที่เก่ง ดี และมีคุณภาพ สร้างชื่อเสียงประดับวงการ ตั้งแต่ยังเรียนปี 1 เช่นเดียวกับพวกเขา เด็กฟิล์ม ม.กรุงเทพ ที่มา : http://blog.eduzones.com/jipatar/195822

นายวุฒิพงษ์  รักชิด นางสาวประภัสสร  ป้องชายชม  นางสาวณัฐลดา  อิทธิวิริยกุล  และนางสาวณีรนุช  ริหิรัญรัตน์  รับรางวัลชมเชย จากโครงการประกวดมารยาทไทย อุดมศึกษา ระดับประเทศ ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  ครั้งที่ 3  ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

นายภาณุพัฒน์ บุญรื่น นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ คว้ารางวัลชมเชย สารคดีเชิงข่าว “รางวัลริต้า ปาติยะเสวี” เรื่อง พฤติกรรมเด็กบริโภคขนมและอาหารหน้าโรงเรียนไม่ถูกหลัก “เสี่ยง” สารพัดโรค ซึ่งตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์บ้านกล้วย ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากนายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

2 นักศึกษา เด็กอาร์ต ม.กรุงเทพ จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์ คว้า 2 รางวัลชนะเลิศจากการประกวดในโครงการ Japanese Business Culture and Etiquette รับรางวัล Garden Design และ Product Design พร้อมตั๋วเครื่องบินดูงานบริษัท Outerior Tiger, Kumamoto, Japan เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ผลงานของทั้ง 2 คนจะมีโอกาสถูกนำไปใช้บนผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขายในประเทศญี่ปุ่นต่อไป “Growing Together” ไอเดียเรื่องการออกแบบผลงานครั้งนี้มาจากแรงบันดาลใจที่อยากให้พื้นที่ตามบ้านเรือนที่ใช้อยู่อาศัยเกิดพื้นที่ใช้สอยเป็นประโยชน์มากที่สุด ยิ่งด้วยโจทย์เป็นประเทศญี่ปุ่นที่ถูกจำกัดเรื่องพื้นที่ยิ่งทำให้เราต้องคิดหาไอเดียเหล่านี้มาตอบโจทย์กับสิ่งที่มีอยู่ การออกแบบสวนซึ่งเป็นพื้นที่เราต่างคิดว่าใช้ปลูกต้นไม้แต่ความวิเศษไม่ได้อยู่เพียงแค่นี้ แต่มันอยู่ที่ว่าเราจะทำให้ตรงนี้เป็นพื้นที่ของครอบครัว ได้มีเวลาส่วนรวมด้วยกันบนพื้นที่ที่มีความสุข สุดตาภา ใจแสน (ป้าย) “ปลาตะเพียน”  ไอเดียปลาตะเพียน เกิดจากโจทย์ที่ว่าถ้าเรามีสิ่งดีๆ ที่เป็นมงคลอยู่ในบ้านบ้านเราก็จะดี ดังนั้นจึงนึกถึงปลาตะเพียน ความหมายของปลาตะเพียนคือความเป็นอยู่ที่สมบูรณ์ มั่งคั่งด้วยเงินทอง เจริญก้าวหน้าด้วยหน้าที่การงาน เป็นสิริมงคลที่คนไทยแทบทุกบ้านจะมีแขวนไว้ จึงดึงมานำเสนอผสมผสานเอกลักษณ์ความเป็นไทยเขาไปด้วย คอลเลกชั่นปลาตะเพียนของเราจะกลายเป็นตู้ไปรษณีย์ โครงกระจก ฝาผนัง โครงเหล็กและป้ายชื่อ เรียกได้ว่าสร้างความสวยงามและได้ความเป็นสิริมงคล ณัฐกฤตา รู้รักศรี (ฮวา)  

  นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 จำนวน 109 คน เข้าสอบวัดความรู้ความสามารถด้าน Digital Marketing ระดับสากล โดยสามารถสอบ Google Certification ได้รวมทั้งสิ้น 681 ใบ โดยนักศึกษาที่สอบผ่านจะได้รับความไว้วางใจและความเชื่อถือในการจ้างงานจากบริษัทชั้นนำที่เป็น Google Partner ทั้งในและต่างประเทศ  

น.ส.ชยาภรณ์ ใสกระจ่าง น.ส.ศิริญาภัคณ์ มีสมบัติประเสริฐ น.ส.ศิขริน โพธิ์บุญ น.ส.อคิราภ์ อินทรนาม และนายวงศธร เฉลยศักดิ์ นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ รับรางวัลชนะเลิศกิจกรรมประกวดคลิปวีดีโอสั้นในโครงการ “Hiso Show nolimit Search” กว่า 100 ทีม จากสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำทั่วประเทศ โดยรับทุนการศึกษา 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล ณ เรดดี้ แอล การ์เดน บิสโทร

นายธนภณ อินทร์ทอง คณะศิลปกรรมศาสตร์นักเรียนชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาทัศนศิลป์ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวด  “ART FORWARD FUND AWARD” (AFFA) รางวัลแห่งงานศิลป์ ก้าวสู่การเป็นศิลปินระดับชาติ” การประกวดงานศิลปกรรมประจำปีของนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ปีสุดท้ายจากทั่วประเทศโดยมีพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (MOCA Bangkok) เป็นผู้สนับสนุนพร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท และทริปชมศิลปะ Absolut Art Award ที่เมืองสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน “ดีใจและมีความสุขมากที่ได้รับรางวัลนี้ ประทับใจคณาจารย์ทั้งที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัยกรุงเทพที่คอยชี้แนะ และให้คำแนะนำต่างๆ ขอบคุณมากครับ”