ข่าวและกิจกรรม

รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดมารยาทไทย ระดับประเทศ

นางสาวพรพิรุณ เกิ่งสุวรรณ นายจักรภัทร ทองศรี นายสิรวิชญ์ สิงห์หนู ชั้นปีที่ 2 นายปฏิภาณ ยุวนะวณิช ชั้นปีที่ 1 คณะนิเทศศาสตร์ ตัวแทนจากชมรมปาฐกถาและโต้วาที ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จาการแข่งขันโครงการมหาวิทยาลัยรามคำแหง อนุรักษ์เอกลักษณ์ วัฒนธรรมไทย “การประกวดมารยาทไทย” ระดับอุดมศึกษา (ระดับประเทศ) ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559 ได้รับโล่เกียรติยศ ประกาศนียบัตร พร้อมเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 ควบคุมทีมและฝึกซ้อมโดย อาจารย์เกรียงศักดิ์ เชื้ออินทร์ อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมปาฐกถาและโต้วาที

 BACK