ปริญญาตรี

สมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย

 1. กรอกใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา
  ขอรับได้ที่สถานที่สมัคร หรือ Download ได้ ที่นี่
 2. ยื่นเอกสารสมัครโดยมีการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ (โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง)- สอบข้อเขียน
  – สอบสัมภาษณ์ (สำหรับผู้สมัครคณะศิลปกรรมศาสตร์และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ถ้ามีแฟ้มสะสมผลงาน (Portlio) ให้นำมาเพื่อประกอบการพิจารณาการสอบสัมภาษณ์)

สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (ออนไลน์)

 1. กรอกข้อมูลการสมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่นี่
 2. พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบหลังจากสมัคร
 3. ยื่นเอกสารรสมัคร โดยมีการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ (โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง)- ใช้คะแนนแอดมิชชั่นตรวจผลการคัดเลือกได้ทันที
  – สอบสัมภาษณ์
  – สอบข้อเขียนออนไลน์ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ