อัตราค่าเล่าเรียน

คณะ/สาขา ค่าเล่าเรียน
เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.)
ค่าเล่าเรียน
หลังหักทุนสนับสนุน
ตลอดหลักสูตร
 คณะศิลปกรรมศาสตร์
 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 26,880 18,880 398,980
 สาขาวิชาทัศนศิลป์ 27,780 19,780
สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น 27,780 19,780 390,480
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 27,780 19,780 420,080

 

หมายเหตุ
1. ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับรายวิชาที่นักศึกษาเลือกลงทะเบียน และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
2.ทั้งนี้ยังไม่รวมค่าเรียนเสริมพื้นฐาน สําหรับหลักสูตรนานาชาติสําหรับนักศึกษาท่ีต้องเรียนปรับพื้นฐานเพิ่มเติม

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายรับสมัคร โทร : 023503500 กด 1