โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Visual Arts)

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ทัศนศิลป์)
ชื่อย่อ (ไทย) ศป.บ. (ทัศนศิลป์)
ชื่อเต็ม  (อังกฤษ) Bachelor of Fine and Applied Arts (Visual Arts)
ชื่อย่อ  (อังกฤษ) B.F.A. (Visual Arts)

 
 

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 133 หน่วยกิต

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ แยกออกเป็นแผนการศึกษาแบบปกติและแบบสหกิจศึกษา
Course No. Credits

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 9 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเลือก 6 หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ

97 หน่วยกิต

วิชาแกน 21 หน่วยกิต
วิชาเอก-บังคับ 67 หน่วยกิต
วิชาเอก-เลือก 9 หน่วยกิต

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

6 หน่วยกิต