รายวิชา

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (9 หน่วยกิต)

หน่วยกิต

อก. 001*EN 001

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

English for Everyday Communication

3

อก. 002*

EN 002

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคม

English for Social Communication

3

อก. 003*

EN 003

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับสากล

English for Global Communication

3

 

กลุ่มวิชาบังคับ (15 หน่วยกิต) หน่วยกิต

ศท. 001

GE 001

ทักษะการคิดเพื่อการเรียนรู้

Thinking Skills for Learning

3

ศท. 002

GE 002

พลเมืองกับสังคมพลวัต

Citizenship and Social Dynamics

3

ศท. 003

GE 003

การสร้างจิตวิญญาณการเป็นผู้ประกอบการ

Cultivating Entrepreneurial Mindset

3

ศท. 004

GE 004

เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับโลกอนาคต

Technology and Innovation in the Future World

3

ศท. 005

GE 005

ทักษะการเป็นผู้นำเชิงสร้างสรรค์

Creative Leadership Skills

3

 

กลุ่มวิชาเลือก (6 หน่วยกิต)

นักศึกษาจะต้องเลือกเรียน 2 รายวิชา จากรายวิชาดังต่อไปนี้

หน่วยกิต

ศท. 006

GE 006

เอเชียกับสังคมโลก

Asia and the Global Community

3

ศท. 007

GE 007

สุนทรียภาพกับชีวิต

Art of Life

3

ศท. 008

GE 008

สุขภาพเพื่อชีวิต

Health and Wellness for Life

3

ศท. 006

GE 006

เอเชียกับสังคมโลก

Asia and the Global Community

3

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 97 หน่วยกิต

วิชาแกน (21 หน่วยกิต)

(แผนปกติและแผนสหกิจศึกษา)

หน่วยกิต

ศก. 111FA  111 การวาดเส้นเบื้องต้นBasic Drawing

3

ศก. 112FA  112 การวาดเส้นสร้างสรรค์Creative Drawing

3

ศก. 113FA  113 การออกแบบ 2 มิติTwo Dimensional Design

3

ศก. 114FA  114 การออกแบบ 3 มิติThree Dimensional Design

3

ศก. 115FA  115 ประวัติศาสตร์ศิลปะHistory of Arts

3

ศก. 116FA  116 ทฤษฎีสีColor Theory

3

ศก. 117FA  117 พื้นฐานคอมพิวเตอร์เพื่อศิลปะและการออกแบบBasic Visual Computing

3

วิชาเฉพาะด้านบังคับ (67 หน่วยกิต)

(แผนปกติและแผนสหกิจศึกษา)

หน่วยกิต

ทศ. 131

VA  131

การสร้างสรรค์ผลงานสองมิติบนกระดาษ

Creative Practice on Paper

3

ทศ. 132

VA  132

การสร้างสรรค์ผลงานบนพื้นระนาบสองมิติ

Creative Practice on Flat Surface

3

ทศ. 141

VA  141

การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในศิลปะ

Paradigm Shifts in Art

3

ทศ. 233

VA  233

การสร้างสรรค์ผลงานสามมิติ

Three Dimension Creative Work

3

ทศ. 234

VA  234

การสร้างสรรค์ผลงานสามมิติเชิงทดลอง

Experimental Three Dimensional Creative Work

3

ทศ. 235

VA  235

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะบนฐานเวลา

Time-Based Creative Practice

3

ทศ. 236

VA  236

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะบนฐานเวลาเชิงทดลอง

Experimental Time-Based Creative Practice

3

ทศ. 242

VA  242

ประเด็นวิพากษ์ในศิลปะร่วมสมัย

Critical Issues in Contemporary Art

3

ทศ. 243

VA  243

ประเด็นวิพากษ์ในศิลปะร่วมสมัยในเอเชียและประเทศไทย

Critical Issues in Contemporary Asia and Thai Art

3

ทศ. 244

VA  244

องค์ความรู้เพื่อการเป็นภัณฑารักษ์

Curatorial Knowledge

3

ทศ. 245

VA  245

การจัดนิทรรศการในฐานะภัณฑารักษ์

Curatorial Practice

3

ทศ. 251

VA  251

การสร้างสรรค์และวิเคราะห์ผลงานทัศนศิลป์ เอ

Practice and Analysis in Visual Art  A

4

ทศ. 346

VA  346

สุนทรียศาสตร์

Aesthetics

3

ทศ. 347

VA  347

ศิลปะวิจารณ์

Art Criticism

3

ทศ. 352

VA  352

การสร้างสรรค์และวิเคราะห์ผลงานทัศนศิลป์ บีPractice and Analysis in Visual Art B

4

ทศ. 353

VA  353

การสร้างสรรค์และวิเคราะห์ผลงานทัศนศิลป์ ซีPractice and Analysis in Visual Art C

4

ทศ. 361

VA  361

การปฏิบัติงานวิชาชีพ (ยกเว้นสำหรับแผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา)

Internship

0

ทศ. 448

VA  448

วัฒนธรรมทางการเห็น

Visual Culture

3

ทศ. 454

VA  454

การสร้างสรรค์และวิเคราะห์ผลงานทัศนศิลป์ ดี

Practice and Analysis in Visual Art D

4

ทศ. 455

VA  455

การฝึกทักษะในเชิงวิชาชีพและการเป็นผู้ประกอบการProfessional Preparation and Entrepreneurship

3

ทศ. 456

VA  456

โครงการทัศนศิลป์

Degree Project in Visual Art

6

1. นักศึกษาที่เลือกเรียนแผนการศึกษาแบบปกติ สามารถเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้

2. นักศึกษาที่เลือกแผนการเรียนแบบสหกิจศึกษา ต้องผ่าน สศ. 301 เตรียมสหกิจศึกษาก่อนลงทะเบียนเรียน ทศ. 362 สหกิจศึกษา รวม 6 หน่วยกิต และอีก 3 หน่วยกิต นักศึกษาสามารถเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้

วิชาเฉพาะด้าน-เลือก (9 หน่วยกิต)
(แผนปกติและแผนสหกิจศึกษา)

หน่วยกิต

ทศ. 401

VA  401

ภาพถ่ายในสตูดิโอ

Studio Photography

3

ทศ. 402

VA  402

การผลิตวิดีโอ

Video Production

3

ทศ. 403

VA  403

พิพิธภัณฑ์ศึกษา

Museum Studies

3

ทศ. 404

VA  404

การตลาดสำหรับองค์กรทางศิลปวัฒนธรรม

Marketing for Art Organizations

3

ทศ. 405

VA  405

สัญศาสตร์เบื้องต้น

Introduction to Semiotics

3

ทศ. 406

VA  406

ศิลปะทางการเมืองPolitical Art

3

ทศ. 407

VA  407

การเขียนเชิงสร้างสรรค์Creative Writing

3

ทศ. 362

VA  362

สหกิจศึกษา (สำหรับแผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา)

Cooperative Education

6

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

รวมแล้วไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต (แผนปกติและแผนสหกิจศึกษา)

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนในรายวิชาต่อไปนี้หรือรายวิชาอื่นที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ทศ. 411

VA  411

ศิลปะปริทัศน์Survey of Art

3

ทศ. 412

VA  412

ศิลปกรรมพื้นบ้านFolk  Arts

3

ทศ. 413

VA  413

ศิลปะการใช้ตัวพิมพ์เชิงทดลองExperimental Typography

3

ทศ. 415

VA  415

ศิลปะกราฟฟิตี้

Graffiti Art

3

ทศ. 416

VA  416

ศิลปะรอยสัก

Tattoo Art

3

ทศ. 417

VA  417

ศิลปะสีน้ำWatercolor

3

ทศ. 418

VA  418

ภาพพิมพ์ตะแกรงไหมSilk Screen

3

ทศ. 419

VA  419

ภาพพิมพ์โลหะEtching

3

ทศ. 420

VA  420

วัฒนธรรมศึกษาCultural Studies

3

ทศ. 421

VA  421

ภาพประกอบ

Illustration

3

สศ. 301

CO 301

เตรียมสหกิจศึกษา

Pre-Cooperative Education

3