ศิษย์เก่า

  • ยุรี เกนสาคู ศิลปิน/นักวาดภาพประกอบ
  • กฤช งามสม ศิลปินร่วมสมัย / อาจารย์สอนศิลปะ
  • บุญศรี ตั้งตรงศรี ศิลปินร่วมสมัย / Animator / Film maker
  • เกศสุดา ลูกทอง ศิลปินร่วมสมัย
  • ยงวิทย์  สันธนะพานิช  Animator / ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Media&Design Director ที่ Mushroom Studio Co.,LTD (Animation&Media)
  • ภัสภัค กล่อมสกุล Exhibition Designer เจ้าของบริษัท Supernormal
  • จิรัฐ รัฐวงศ์จิรกุล Gallery Manager @ Gallery VER