แผนการศึกษา (Degree Plan)

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์

 

ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

EN001

English for Everyday Communication

3

3

FA111

Basic Drawing

3

3

GE001

Thinking Skills for Learning

3

3

FA113

Two Dimensional Design

3

3

FA115

History of Art

3

3

FA116

Color Theory

3

3

  รวม

18

18

ภาคการศึกษาที่ 2

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

EN002

English for Social Communication

3

3

FA112

Creative Drawing

3

3

FA114

Three Dimensional Design

3

3

FA117

Basic Visual Computing

3

3

PD131

Drawing and Presentation Techniques for Product Designer

3

3

PD132

Creative Thinking for Product Designer

3

3

  รวม

18

18

ภาคการศึกษาฤดูร้อน

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

EN001

English for Everyday Communication

FA111

Basic Drawing

GE008

Health and Wellness for Life

  รวม    

 

ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

GE002

Citizenship and Social Dynamics

3

3

EN003

English for Global Communication

3

3

PD221

Product Design I

4

4

PD231

Material Innovation I

3

3

PD232

Applications for Product Designer

3

3

PD233

Model Making Studio

3

3

FA113

Two Dimensional Design

FA115

History of Art

FA116

Color Theory

  รวม

19

19

ภาคการศึกษาที่ 2

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

GE004

Technology and Innovation in the Future World

3

3

PD211

Historyand Philosophy of Product Design

3

3

PD212

Human Factors in Product Design

3

3

PD222

Product Design II

4

4

PD234

Communication Design for Product Designer

3

3

PD235

Entrepreneurship for Product Designer

3

3

  รวม

19

19

ภาคการศึกษาฤดูร้อน

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

GE003

Cultivating Entrepreneurial Mindset

3

GE006

Asia and the Global Community

3

 

Free Elective 1 course

3

GE001

Thinking Skills for Learning

GE002

Citizenship and Social Dynamics

EN003

English for Global Communication

  รวม

9

 

ชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

GE008

Health and Wellness for Life

3

3

PD321

Product Design III

4

4

PD331

Material Innovation II

3

3

PD332

Product Identity and Branding

3

3

 

Major Design Elective 1

3

3

 

Major Design Elective 2

3

3

  รวม

19

19

ภาคการศึกษาที่ 2

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

GE003

Cultivating Entrepreneurial Mindset

3

GE006

Asia and the Global Community

3

PD322

Product Design IV

4

4

PD333

Design Thinking

3

3

 

Major Design Elective 3

3

 

Major Design Elective 4

3

PD422

Degree Project Preparationin Product Design

3

PD431

Professional Practice and Design Management

3

CO301

Pre-Cooperative Education

3

  รวม

19

16

ภาคการศึกษาฤดูร้อน

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

PD334

Job Training

0

PD421

Product Design V

4

GE003

Cultivating Entrepreneurial Mindset

  รวม

0

4

 

ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

GE005

Creative Leadership Skills

3

PD421

Product Design V

4

PD422

Degree Project Preparationin Product Design

3

PD431

Professional Practice and Design Management

3

 

Free Elective 1 course

3

PD430

Cooperative Education

6

  รวม

16

6

ภาคการศึกษาที่ 2

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

GE005

Creative Leadership Skills

3

PD423

Degree Project in Product Design

6

6

 

Free Elective 1 course

3

  รวม

9

9