รายวิชา

รายวิชาในหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (9 หน่วยกิต) หน่วยกิต
อก. 001
EN 001
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Communication
3
อก. 002
EN 002
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคม
English for Social Communication
3
อก. 003
EN 003
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับสากล
English for Global Communication
3
กลุ่มวิชาบังคับ (15 หน่วยกิต) หน่วยกิต
ศท. 001
GE 001
ทักษะการคิดเพื่อการเรียนรู้
Thinking Skills for Learning
3
ศท. 002
GE 002
พลเมืองกับสังคมพลวัต
Citizenship and Social Dynamics
3
ศท. 003
GE 003
การสร้างจิตวิญญาณการเป็นผู้ประกอบการ
Cultivating Entrepreneurial Mindset
3
ศท. 004
GE 004
เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับโลกอนาคต
Technology and Innovation in the Future World
3
ศท. 005
GE 005
ทักษะการเป็นผู้นำเชิงสร้างสรรค์
Creative Leadership Skills
3
กลุ่มวิชาเลือก (6 หน่วยกิต) หน่วยกิต
ศท. 006
GE 006
เอเชียกับสังคมโลก
Asia and the Global Community
3
ศท. 007
GE 007
สุนทรียภาพกับชีวิต
Art of Life
3
ศท. 008
GE 008
สุขภาพเพื่อชีวิต
Health and Wellness for Lifet
3
หมวดวิชาเฉพาะ 101 หน่วยกิต
วิชาแกน (21 หน่วยกิต) หน่วยกิต
ศก. 111
FA 111
การวาดเส้นเบื้องต้น
Basic Drawing
3
ศก. 112
FA 112
การวาดเส้นสร้างสรรค์
Creative Drawing
3
ศก. 113
FA 113
การออกแบบ 2 มิติ
Two Dimensional Design
3
ศก. 114
FA 114
การออกแบบ 3 มิติ
Three Dimensional Design
3
ศก. 115
FA 115
ประวัติศาสตร์ศิลปะ
History of Arts
3
ศก. 116
FA 116
ทฤษฎีสี
Color Theory
3
ศก. 117
FA 117
พื้นฐานคอมพิวเตอร์เพื่อศิลปะและการออกแบบ
Basic Visual Computing
3
วิชาเอก-บังคับ (68 หน่วยกิต) หน่วยกิต
อผ. 131
PD 131
เทคนิคการเขียนแบบและการนำเสนอผลงานสำหรับนักออกแบบผลิตภัณฑ์
Drawing and Presentation Techniques for Product Designer
3
อผ. 132
PD 132
ความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักออกแบบผลิตภัณฑ์
Creative Thinking for Product Designer
3
อผ. 211
PD 211
ประวัติศาสตร์และปรัชญาการออกแบบผลิตภัณฑ์
History and Philosophy of Product Design
3
อผ. 212
PD 212
ปัจจัยมนุษย์เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์
Human Factors in Product Design
3
อผ. 221
PD 221
การออกแบบผลิตภัณฑ์ 1
Product Design I
4
อผ. 222
PD 222
การออกแบบผลิตภัณฑ์ 2
Product Design II
4
อผ. 231
PD 231
นวัตกรรมวัสดุ 1
Material Innovation I
3
อผ. 232
PD 232
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักออกแบบผลิตภัณฑ์
Applications for Product Designer
3
อผ. 233
PD 233
ปฏิบัติการสร้างต้นแบบ
Model Making Studio
3
อผ. 234
PD 234
การออกแบบสื่อสารสำหรับนักออกแบบผลิตภัณฑ์
Communication Design for Product Designer
3
อผ. 235
PD 235
ความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักออกแบบผลิตภัณฑ์
Entrepreneurship for Product Designer
3
อผ. 321
PD 321
การออกแบบผลิตภัณฑ์ 3
Product Design III
4
อผ. 322
PD 322
การออกแบบผลิตภัณฑ์ 4
Product Design IV
4
อผ. 331
PD 331
นวัตกรรมวัสดุ 2
Material Innovation II
3
อผ. 332
PD 332
การออกแบบอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์และแบรนด์
Product Identity and Branding
3
อผ. 333
PD 333
การคิดเชิงออกแบบ
Design Thinking
3
อผ. 334
PD 334
การปฏิบัติงานวิชาชีพ
Job Training
0
อผ. 421
PD 421
การออกแบบผลิตภัณฑ์ 5
Product Design V
4
อผ. 422
PD 422
การเตรียมโครงการออกแบบผลิตภัณฑ์
Degree Project Preparation in Product Design
3
อผ. 423
PD 423
โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์
Degree Project in Product Design
6
อผ. 431
PD 431
วิชาชีพการออกแบบและการจัดการโครงการ
Professional Design Practice and Project Management
3
– นักศึกษาที่เลือกแผนการเรียนแบบปกติ สามารถเลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้
– นักศึกษาที่เลือกแผนการเรียนแบบสหกิจศึกษา ต้องผ่านรายวิชา สศ. 301 เตรียมสหกิจศึกษา ก่อนลงทะเบียนเรียน อผ. 430 สหกิจศึกษา รวม 6 หน่วยกิต และอีก 6 หน่วยกิตนักศึกษาสามารถเลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-เลือก (12 หน่วยกิต)
วิชาเฉพาะด้าน-เลือก (12 หน่วยกิต) หน่วยกิต
อผ. 341
PD 341
การออกแบบบรรจุภัณฑ์
Packaging Design
3
อผ. 342
PD 342
การออกแบบบริการ
Service Systems Design
3
อผ. 343
PD 343
การออกแบบปฏิสัมพันธ์
Interactive Design
3
อผ. 344
PD 344
การออกแบบอาหารและการรับประทาน
Food and Eating Design
3
อผ. 345
PD 345
การออกแบบงานฝีมือร่วมสมัย
Contemporary Craft Design
3
อผ. 346
PD 346
การออกแบบเฟอร์นิเจอร์และพื้นที่
Furniture and Space Design
3
อผ. 347
PD 347
การออกแบบเชิงแนวคิด
Conceptual Design
3
อผ. 348
PD 348
การออกแบบโครงการธุรกิจเพื่อสังคม
Social Enterprise Project Design
3
อผ. 349
PD 349
ผลิตภัณฑ์วิจารณ์
Product Critique
3
อผ. 351
PD 351
การออกแบบเชิงผสานศาสตร์
Cross Disciplinary Design
3
อผ. 352
PD 352
ปฏิบัติการสร้างต้นแบบขั้นสูง
Advanced Model Making Studio
3
อผ. 353
PD 353
การออกแบบกิจกรรมและอุปกรณ์
Activities and Equipment Design
3
อผ. 354
PD 354
การออกแบบความยั่งยืน
Sustainability Design
3
อผ. 355
PD 355
การออกแบบเชิงวัฒนธรรมไทย
Thai Cultural Design
3
อผ. 430
PD 430
สหกิจศึกษา
Cooperative Education
6
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
นักศึกษาจะต้องเลือกเรียนรายวิชาอื่นที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไม่น้อยกว่า6หน่วยกิต หรือเลือกเรียนในรายวิชาดังต่อไปนี้
วิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต) หน่วยกิต
อผ. 441
PD 441
การสำรวจและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์อาเซียน
Survey and Analysis of ASEAN Product
3
อผ. 442
PD 442
ภาษาอังกฤษสำหรับนักออกแบบผลิตภัณฑ์
English for Product Designer
3
อผ. 443
PD 443
แนวโน้มสำหรับนักการออกแบบผลิตภัณฑ์
Trends for Product Designer
3
อผ. 444
PD 444
การเขียนเชิงสร้างสรรค์
Creative Writing
3
อผ. 445
PD 445
สัมมนาทางการออกแบบ
Seminar in Design
3
อผ. 446
PD 446
ทักษะพื้นฐานการออกแบบสำหรับนักออกแบบ
Basic Design Skills for Designer
3
อผ. 447
PD 447
การคิดอย่างนักออกแบบ
Think as Designer
3
อผ. 448
PD 448
การออกแบบขับเคลื่อนนวัตกรรม
Design Driven Innovation
3
อผ. 449
PD 449
กลยุทธ์ทางการออกแบบและการบริหารจัดการ
Design Strategy and Management
3
อผ. 451
PD 451
การคุ้มครองนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา
Innovation Protection and Intellectual Property
3
อผ. 452
PD 452
ทักษะของนักออกแบบมืออาชีพในระดับสากล
Professional Designer Skills in International Level
3
สศ. 301
CO 301
เตรียมสหกิจศึกษา
Pre-Cooperative Education
3