ผลงานนักศึกษา/รางวัล

ผลงานของนักศึกษา

นาย ธัญพิสิฐ์ ฐานทองดี


นางสาว ปาจรีย์ ทองศรี

นางสาว เดือนระวี อินทรเกิด

นาย ฉัตรชัย เก่งรุ่งเรืองชัย

นางสาว ปาริชาติ เกิดพิบูลย์

นางสาว ล้อมจันทร์ พันธุรังษี

นางสาว นริศรา ปิ่นมะณี

นาย สิรวิชญ์ ทองสีดำ

นาย ไอสยา โอวาท

นางสาว หงษ์ลดา อุปลีพันธ์

นางสาว อาลิซ่า มูจอนลี

นางสาว จตุพร พันธ์แดง

 

งานประกวด

รางวัลชนะเลิศ สาขาออกแบบเครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย

นายฉัตรชัย  เก่งรุ่งเรืองชัย                    

แนวคิด: อินสคริปชั่น

ผลงานกระเป๋าหนังและซองหนังสำหรับใส่ไอแพด

งานประกวด L’Officiel Thailand New Talents

Fashion Advertising Campaign

รางวัลชนะเลิศ: นาย สิรวิชญ์ ทองสีดำ นาย เขมชาติ เตียสวัสดิ์ และนาย ไอสยา โอวาท

มีนักศึกษาชองภาควิชาฯ เข้ารอบ 4 ทีม จาก 12 ทีมสุดท้าย


ประกวดโครงการ Singha Life Awards 2013 ครั้งที่ 4

รางวัลชนะเลิศ  สาขาการออกแบบเครื่องแต่งกาย : นายทยากร  สุนทรเพราะ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ของภาควิชาฯ รับเงินรางวัล 100,000 บาท


เข้าร่วมแสดงผลงาน Tokyo Designer Week 2013

ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

นางสาว เดือนระวี อินทรเกิด บัณฑิตของภาควิชาฯ ปีการศึกษา 2555

นางสาว ปาจรีย์ ทองศรี บัณฑิตของภาควิชาฯ ปีการศึกษา 2555

 

งานประกวด TIFA

Young Talent AWARD 2014

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท Young Talent: นาย พงศกร แก่นจันทร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของภาควิชาฯ


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท Young Talent: นาย ธนพล จันทร์ทิม นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ของภาควิชาฯ

 

งานประกวด TIFA

Young Talent AWARD 2015


รางวัลชนะเลิศ ประเภท Young Talent: นางสาว กฤติยาสิทธิภาพ

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ของภาควิชาฯ

ขอเชิญชมสัมภาษณ์พิเศษรายการผู้หญิงถึงผู้หญิง

       ขอเชิญชมการสัมภาษณ์พิเศษ แพท พัชรียา  อาจวิชัย บัณฑิตหมาดๆ สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น

 และสิ่งทอ คณะศิลปกรรมศาสตร์ เจ้าของหมอนแฟชั่นสุดแนวแบรนด์ Happy Pills ออกอากาศรายการผู้หญิง

 ถึงผู้หญิงช่อง 3 Family เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558

 

MOU ทางด้านวิชาการ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม

สถาบันอุตสาหกรรมสิ่งทอ


ภาควิชาฯ พานักศึกษาชั้นปีที่ 2 ในรายวิชา FD226 (Weaving Process) เข้าร่วมกิจกรรมของ

สถาบันอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยมี อ.จิราพรรณ วงศ์ทองสงวน เป็นผู้ดูแล

 

ความร่วมมือกับบริษัทชั้นนำ

นิตยสาร ลอฟฟีเซียล


ภาควิชาฯเชิญ คุณ ศุภเกษม ชาโนมาศ Fashion Stylist ของนิตยสาร L’Officiel Thailand

มาร่วมเป็นกรรมการตรวจให้คะแนนผลงาน Final project ของนักศึกษาในภาควิชาฯ

รายวิชา FD373 (Styling) โดยมี อ.สรพงษ์ งิ้วทอง เป็นผู้ดูแล