แผนการศึกษา (Degree Plan)

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาการออกแบบแฟชั่น

 

ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

EN001

English for Everyday Communication

3

3

FA111

Basic Drawing

3

3

FA115

History of Arts

3

3

FD151

Fashion Design Fundamental

3

3

FD152

Fashion Illustration

3

3

GE001

Thinking Skills for Learning

3

3

  รวม

18

18

ภาคการศึกษาที่ 2

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

EN002

English for Social Communication

3

3

FA113

Two Dimensional Design

3

3

FA114

Three Dimensional Design

3

3

FA116

Color Theory

3

3

FD171

Textile Material and Construction

3

3

FD181

History of Fashion

3

3

  รวม

18

18

ภาคการศึกษาฤดูร้อน

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

FA111

Basic Drawing

FA115

History of Arts

  รวม

 

ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

GE002

Citizenship and Social Dynamics

3

3

EN003

English for Global Communication

3

3

FD251

Fashion Design Construction 1

4

4

FD252

Visual Computing for Fashion Design

3

3

FD261

Fashion Design and Methodology

4

4

FD281

Fashion Business

3

3

FD151

Fashion Design Fundamental

FD152

Fashion Illustration

  รวม

20

20

ภาคการศึกษาที่ 2

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

GE004

Technology and Innovation in the Future World

3

3

FD253

Fashion Design Construction 2

3

3

FD262

Fashion Design and People

4

4

FD271

Textile Surface Design

3

3

FD272

Fashion Accessories

3

3

FD282

Fashion and Culture in Digital Society

3

3

  รวม

19

19

ภาคการศึกษาฤดูร้อน

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

EN001

English for Everyday Communication

GE001

Thinking Skills for Learning

GE003

Cultivating Entrepreneurial Mindset

3

  รวม

3

 

ชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

GE008

Health and Wellness for Life

3

FD363

Fashion Design and Innovation

4

4

FD371

Fashion Branding

3

3

FD381

Research Method in Fashion

3

3

FD391

Fashion Design Specialization 1

3

3

FD392

Digital and Technology in Fashion

3

3

FD261

Fashion Design and Methodology

CO301

Pre-Cooperative Education

3

  รวม

19

19

ภาคการศึกษาที่ 2

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

GE003

Cultivating Entrepreneurial Mindset

3

GE006

Asia and the Global Community

3

FD393

Fashion Design Specialization 2

3

FD394

Contemporary Issues in Fashion

3

FD395

Special Issues in Fashion 1

3

FD396

Special Issues in Fashion 2

3

FD262

Fashion Design and People

FD463

Cooperative Education

9

  รวม

18

9

ภาคการศึกษาฤดูร้อน

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

FD364

Job Training

0

GE008

Health and Wellness for Life

3

GE006

Asia and the Global Community

3

  รวม

0

6

 

ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

GE005

Creative Leadership Skills

3

3

GE002

Citizenship and Social Dynamics

FD464

Fashion Design and Entrepreneurial Spirit

4

4

FD471

Degree Project Preparation

3

3

FD472

Theme Studies for Fashion Show

3

3

FD363

Fashion Design and Innovation

……….

Free Elective

3

3

  รวม

16

16

ภาคการศึกษาที่ 2

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

EN003

English for Global Communication

GE003

Cultivating Entrepreneurial Mindset

FD465

Degree Project in Fashion Design

6

6

……….

Free Elective

3

3

……….

Free Elective

FD262

Fashion Design and People

FD393

Fashion Design Specialization 2

  รวม

9

9

 

ชั้นปีที่ 5

ภาคการศึกษาที่ 1

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

FD464

Fashion Design and Entrepreneurial Spirit

FD471

Degree Project Preparation

  รวม

ภาคการศึกษาที่ 2

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

FD465

Degree Project in Fashion Design

  รวม