รายวิชา

รายวิชาในหลักสูตร
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต) หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (9 หน่วยกิต)
อก. 001*

EN 001

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

English for Everyday Communication

3
อก. 002*

EN 002

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคม

English for Social Communication

3
อก. 003*
EN 003
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับสากล

English for Global Communication

3
กลุ่มวิชาบังคับ (15 หน่วยกิต)
ศท. 001

GE 001

ทักษะการคิดเพื่อการเรียนรู้

Thinking Skills for Learning

3
ศท. 002

GE 002

พลเมืองกับสังคมพลวัต

Citizenship and Social Dynamics

3
ศท. 003

GE 003

การสร้างจิตวิญญาณการเป็นผู้ประกอบการ

Cultivating Entrepreneurial Mindset

3
ศท. 004

GE 004

เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับโลกอนาคต

Technology and Innovation in the Future World

3
ศท. 005

GE 005

ทักษะการเป็นผู้นำเชิงสร้างสรรค์

Creative Leadership Skills

3
กลุ่มวิชาเลือก (6 หน่วยกิต)
นักศึกษาจะต้องเลือกเรียน 2 รายวิชา จากรายวิชาดังต่อไปนี้
ศท. 006

GE 006

เอเชียกับสังคมโลก

Asia and the Global Community

3
ศท. 007

GE 007

สุนทรียภาพกับชีวิต

Art of Life

3
ศท. 008

GE 008

สุขภาพเพื่อชีวิต

Health and Wellness for Life

3

หมายเหตุ * วิชาที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ


ข. หมวดวิชาเฉพาะ 101 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาแกน  หน่วยกิต
ศก 111
FA 111
การวาดเส้นเบื้องต้น
Basic Drawing I
3
ศก 113
FA 113
การออกแบบ 2 มิติ
Two Dimensional Design
3
ศก.114
FA 114
การออกแบบ 3 มิติ
Three Dimensional Design
3
ศก 115
FA 115
ประวัติศาสตร์ศิลปะ
History of Arts
3
ศก 116
FA 116
ทฤษฎีสี
Color Theory
3

   

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-บังคับ  หน่วยกิต
อฟ.151
FA 151
การออกแบบแฟชั่นพื้นฐาน
Fashion Design Fundamental
3
อฟ.152
FD  152
การเขียนภาพประกอบแฟชั่น
Fashion Illustration
3
อฟ.171
FD 171
วัสดุและโครงสร้างผ้า
Textile Material and Construction
3
อฟ.181
FD 181
ประวัติศาสตร์แฟชั่น
History of Fashion
3
อฟ.251
FD 251
การออกแบบโครงสร้างแฟชั่น 1
Fashion Construction Design 1
4
อฟ.252
FD 224
คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบแฟชั่น
Visual Computing for Fashion Design
3
อฟ.253
FD 253
การออกแบบโครงสร้างแฟชั่น 2
Fashion Construction Design 2
3
อฟ.261
FD 261
หลักการกับการออกแบบแฟชั่น
Fashion Design and Methodology
4
อฟ.262
FD 262
มนุษย์กับการออกแบบแฟชั่น
History of Fashion and Textile
4
อฟ.271
FD 271
การออกแบบพื้นผิวผ้า
Textile Surface Design
3
อฟ.272
FD 272
เครื่องประกอบเครื่องแต่งกายแฟชั่น
Fashion Accessories
3
อฟ.281
FD 281
ธุรกิจแฟชั่น
Fashion Business
3
อฟ.282
FD 282
แฟชั่นและวัฒนธรรมในยุคดิจิทัล
Fashion and Culture in Digital Society
3
อฟ.363
FD 363
นวัตกรรมกับการออกแบบแฟชั่น
Fashion Design and Innovation
4
อฟ.364
FD 364
การปฏิบัติงานวิชาชีพ (ยกเว้นแผนสหกิจศึกษา)
Job Training
0
อฟ.371
FD 371
การสร้างตราสินค้าแฟชั่น
Fashion Branding
3
อฟ.381
FD 381
กระบวนการวิจัยแฟชั่น
Research Method in Fashion
3
อฟ.464
FD 464
จิตวิญญาณการเป็นผู้ประกอบการกับการออกแบบแฟชั่น
Fashion Design and Entrepreneurial Spirit
4
อฟ.465
FD 465
โครงการออกแบบแฟชั่น
Degree Project in Fashion Design
6
อฟ.471
FD 471
การเตรียมโครงการออกแบบ
Degree Project Preparation
3
อฟ.472
FD 472
การออกแบบการจัดแสดงแฟชั่น
Theme Studies for Fashion Show
3

 

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-เลือก (18 หน่วยกิต) หน่วยกิต
อฟ.391
FD   391
การออกแบบแฟชั่นเฉพาะทาง 1 Fashion Design Specialization 1 3
อฟ.392
FD 392
ดิจิทัลและเทคโนโลยีสำหรับแฟชั่น Digital and Technology in Fashion 3
อฟ.393
FD 393
การออกแบบแฟชั่นเฉพาะทาง 2 (ยกเว้นแผนสหกิจศึกษา) Fashion Design Specialization 2 3
อฟ.394
FD 394
ประเด็นที่ร่วมสมัยในแฟชั่น (ยกเว้นแผนสหกิจศึกษา) Contemporary Issues in Fashion 3
อฟ.395
FD 395
ประเด็นเฉพาะทางสำหรับแฟชั่น 1 (ยกเว้นแผนสหกิจศึกษา) Special Issues in Fashion 1 3
อฟ.396
FD 396
ประเด็นเฉพาะทางสำหรับแฟชั่น 2 (ยกเว้นแผนสหกิจศึกษา) Special Issues in Fashion 2 3
สศ.301
CO 301
เตรียมสหกิจ (เฉพาะแผนสหกิจศึกษา) Pre-Cooperative Education 3
อฟ.430
FD 430
สหกิจศึกษา (เฉพาะแผนสหกิจศึกษา) Cooperative Education 9
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต หน่วยกิต
นักศึกษาจะต้องเลือกเรียนรายวิชาอื่นที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตหรือเลือกเรียนในรายวิชาดังต่อไปนี้
อฟ.201
FD 201
ศิลปะสัญจรเครื่องแต่งกายและสิ่งทอ Survey of Fashion and Textile 3
อฟ.401
FD 401
การแต่งหน้าแฟชั่น Fashion Make up 3
อฟ.402
FD 402
การสร้างภาพลักษณ์บุคคล Personal Styling 3
อฟ.403
FD 403
แฟชั่นโมเดลลิ่ง Fashion Modeling 3
อฟ.404
FD 404
รสนิยมแฟชั่น Taste of Fashion 9